پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح - دانلود رایگان
دانلود رایگان


پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی ...

های تحقیق حاکی از باالترين میزان خشونت در بین زنان سنین. 72. تا. 72. می ... های
قابل توجهی که در مورد پديده خشونت علیه زنان و همسر آزاری وجود دارد،. ضرورت بررسی ...

معاونت امور زنان و خانواده/فراتحلیل مطالعات مربوط به خشونت علیه زنان ...

با بررسی و مرور قریب به 30 اثر پژوهشی در ایران طی سال های 1376 تا 1390
درخصوص ... خشونت علیه زنان، خصوصاً آثار و نتایج خشونت در سطح خانواده، روابط
زناشویی و ... باعنایت به افزایش میزان تحقیقات در حوزه خشونت علیه زنان در ایران
طی چند دهه ..... پژوهشی که انجام فاز مطالعاتی آن، تهیه پرسشنامه ها، اجرای مرحله میدانی،
جمع اوری ...

خشونت خانگي - Sid

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ... ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ 0/01، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻄﻰ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ .... 1- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ؟ 2- ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﭼﻮﻥ ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋ 1 - Bimonthly Journal of ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان در
ﺳﺎل ... ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ آن در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗ ... دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺎ ﻫﺮ. ﺳﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد.
ﺑﺮرﺳﻲ. ) 04/0. P<. ) و ﻣﺘﻐﻴ ... ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋ 1 - Bimonthly Journal of ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان در
ﺳﺎل ... ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ آن در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗ ... دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺎ ﻫﺮ. ﺳﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد.
ﺑﺮرﺳﻲ. ) 04/0. P<. ) و ﻣﺘﻐﻴ ... ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ.

رابطه خشونت خانگي جسمي رواني و جنسي با اختلال استرس پس ...

12 ژوئن 2016 ... درمیان انواع خشونت ها اعم از خانوادگي و اجتماعي، خشونت علیه زنان يک ... دريکً بررسي
که توسط احمدي و همکاران)۱۳۸۵( انجام گرفت ،۷/۳۵ درصد از .... ۰/۸۴۵ و برای خشونت
جنسی ۲۸% بدست آمد که در هر دو سطح ۰/۰۰۱> معنی ... جهت تعیین روايي پرسشنامه در
پژوهش حاضر از روش همبستگي نمره کل آزمون با پرسش کلي استفاده شد.

بررسی عوامل موثر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده(مطالعه موردی زنان ...

2 فوریه 2016 ... هدف این مقاله بررسی عوامل موثر خشونت شوهران علیه زنان سرپرست خانوار در شهر الوند
می باشد. ... ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه استراوس (۱۹۷۴) می باشد که خشونت را از ....
تحقيقاتي توسط استانك (۲۰۰۱)نشان داد كه سطح بالاي آن با ميزان ...

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده ...

6 فوریه 2016 ... بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده، مطالعه موردی:
شهر بوشهر ... منابع و یادگیری اجتماعی در سطح خرد، نظریه خرده فرهنگ خشونت در سطح
... داده‌های مورد نیاز جهت تست این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و ... زن و
شوهر، طول مدت ازدواج زوجین، تعداد فرزندان، میزان پای‌بندی زوجین به ...

1382 ﺳﺎل ، اﺻﻔﻬﺎن در ﺷﻬﺮ رﺳﻲ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺰد زﻧﺎ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ. 815. زن ﺷﻮﻫﺮدار. 49-15. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ. ﻧﺮم اﻓﺰا. ر. آﻣﺎر. ي.
SPSS ... ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣﻲ رواﻧﻲ. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ... ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻔﻬﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ... ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

بررسي ميزان مواجهه با خشونت فيزيکي، رواني و جنسي و عوامل مرتبط با ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ميزان مواجهه با خشونت ... طبق نظر
سازمان بهداشت جهاني، خشونت خانگي عليه زنان به عنوان يک اولويت ... اطلاعات با
استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خشونت که روايي و پايائي آن در ... نتايج: اين مطالعه
نشان داد که ميزان مواجهه با خشونت فيزيکي، رواني و جنسي در سطح بالا به ترتيب 5.4
، 20.9 ...

، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در د - زن و مطالعات خانواده

ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن، ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .... اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺎن ﺑﺎردار،. رﺗﺒﺎطا ... و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ. ،ﻧﯿﺴﺖ ... ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ، ﺟ.

اشتغال / اقتدار / تحصیلات / تضاد / خشونت علیه زنان

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود اجرا استفاده گردید. ... هدف پژوهش، بررسی
سطح توانمندی زنان متأهل و عوامل مرتبط با آن در شهر اردبیل بود. ... میزان تصورات
قالبی جنسیتی رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان با سطح توانمندی زنان متآهل
تاثیرداشتند.

بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390 ...

بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390 ... زمینه و هدف:
خشونت علیه زنان در همه جوامع موضوعی نگران کننده و در خور توجه است. ... ابزار گردآوری
داده ها، پرسشنامه خودایفای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد محاسبه قرار
گرفته بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS-18 با سطح اطمینان 95% تحلیل شد.

رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر ...

هدف این مقاله بررسی نقش تجربۀ خشونت در دوران کودکی باخشونت علیه زنان بود. ...
یافته‌های این پژوهش نشان داد از بین ابعاد خشونت، میزان خشونت روانی با میانگین ...
خشونت نسبت به زنان در خانوادههای تهرانی با سطح تحصیلات مردان و بعد خانوار و
اقتدار ..... بنابراین، کسانی که از پرسشنامه نمرۀ بالای صفر گرفتند خشونت دیده و
کسانی ...

بررسی خشونت خانوادگی .docx

میزان و ابعاد خشونت علیه زنان، علل و عوامل خشونت علیه زنان، پیامد خشونت علیه ....
داده ها از طريق پرسش نامه خود گزارشي به شيوه نمونه گيري تصادفي قشربندي شده ي
چند .... براي تبيين عوامل مختلف در خشونت شوهران بر عليه زنان هم از نظريه هاي سطح
خرد ...

دانلود

SPSS پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته مورد بررسي قرار گرفتند و در نهایت داده ها با
استفاده از نرم ... بین سطح تحصیالت و خشونت علیه زنان ارتباط معنی دار مشاهده نشد
... رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد و میزان خشونت علیهP=فرزندان و میزان خشونت در
...

Archive of SID

هدف از این پژوهش بررسي رابطه خشونت جسمي رواني و جنسي با PTSD در زنان متأهل ...
و همکاران)2007(، میزان شیوع خشونت خانگي علیه زنان در دوره حاملگي 9در پژوهش ... 1ـ
پرسشنامه ي خشونت خانگي: پرسش نامه خشنونت خانگی در سال 1387 توسط رونما ...
روانشناختی 0/845 و برای خشونت جنسی 82% بدست آمد که در هر دو سطح >0/001 معنی
دار.

دانلود پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان - خانه

روایی و پایایی : محقق گرامی ، این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی
است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ...

ماخذشناسی مقالات علمی درباره خشونت علیه زنان- بخش دوم - خشونت بس

7 جولای 2015 ... برای بررسی میزان حمایت اجتماعی زنان نیز از پرسش‌نامه پروسیدانو ... در گروه معتادان
نیز هم‌بستگی سطح درآمد با میزان خشونت تجربه‌شده معنادار بود.

دانلود

SPSS پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته مورد بررسي قرار گرفتند و در نهایت داده ها با
استفاده از نرم ... بین سطح تحصیالت و خشونت علیه زنان ارتباط معنی دار مشاهده نشد
... رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد و میزان خشونت علیهP=فرزندان و میزان خشونت در
...

بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان – پایگاه ثبت مشاغل ...

10 ا کتبر 2016 ... Home / تبادل پست / بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان ... را به صورت
انحصاراً « پرسشنامه » در خدمت محققان و پژوهشگران قرار داده است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ز

ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ،. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... اﻧـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ. ﮐﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي ... ﻫﺎ از
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺻـﻠﯽ در ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ﺧـﺎﻧﻮاده.

ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ : ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺪواب ، ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺑﻨﺎب. ،.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺑﺮﮔﻪ. ي. ﺛﺒﺖ. داده. ﻫﺎ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ. ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋ 1 - Bimonthly Journal of ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان در
ﺳﺎل ... ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ آن در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗ ... دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺎ ﻫﺮ. ﺳﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد.
ﺑﺮرﺳﻲ. ) 04/0. P<. ) و ﻣﺘﻐﻴ ... ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ.

بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین ...

سکینه طاهر خانی,ماندانا میر محمد علی,انوشیروان کاظم نژاد,محمد اربابی ; مجله: پزشکی
قانونی ; تابستان 1388 - شماره 54 ;

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار

اﺑﺰار ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده واز روش آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داه ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان. ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ...... ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از.

پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان - هاست فایل

19 جولای 2016 ... پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان - هاست فایل -

پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان - هاست فایل

19 جولای 2016 ... پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان - هاست فایل -

بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متأهل

پژوهش شامل پرسشنامه ی خشونت خانگی و پرسشنامه MMPI بود. ... بررسی خشونت
خانگی علیه زنان در 28 استان کشور ،60 درصد زنان ایرانی در طول مدت زندگی .... نوری)
1387( نیز در بررسی خود از میزان خشونت های خانگی در شهرستان مریوان نتیجه گرفت،
.... جدول 2 شاخص های توصیفی خشونت جسمی–روانی و جنسی با توجه به سطح
تحصیالت.

همسر آزاری و عوامل موثر بر آن در مراجعین به واحد معاینات مرکزی پزشکی ...

همسر آزاری شامل خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی، جنسی و اقتصادی علیه زنان ...
تهران مراجعه کرده بودند بررسی شده و اطلاعات آنها در پرسشنامه از قبل تهیه شده درج
گردید. ... معکوسی میان سطح تحصیلات و میزان تحمیل و متحمل شدن خشونت وجود دارد ؛
یعنی هر ...

مقاله بررسی رابطه دین داری خانواده و میزان خشونت علیه زنان در بین ...

مقاله بررسی رابطه دین داری خانواده و میزان خشونت علیه زنان در بین خانواده های فرهنگی
شهر ... داده ها با استفاده از دو پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان از تبریزی و همکاران (
1391) و ... بین سن زنان، سطح تحصیلات مردان، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، باورهای مرد ...

ماخذشناسی مقالات علمی درباره خشونت علیه زنان- بخش دوم - خشونت بس

7 جولای 2015 ... برای بررسی میزان حمایت اجتماعی زنان نیز از پرسش‌نامه پروسیدانو ... در گروه معتادان
نیز هم‌بستگی سطح درآمد با میزان خشونت تجربه‌شده معنادار بود.

دانلود عوامل مؤثر و تأثيرگذار در اعمال خشونت عليه زنان - رزبلاگ

22 ساعت قبل ... پایان نامه بررسی عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در . .... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. 30 . ... برخی عوامل خشونت علیه زنان
سطح سواد ، عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی می باشد 31 . .... آوری اطلاعات آن
پرسشنامه ای متشکل از 4 بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خشونت

طراحی و ارزیابی پرسش‌نامه سنجش آگاهی و نگرش نسبت به خشونت ...

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﺑﻮدنوﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽﺻﺤﯿﺢدردرﺟﻪاول ... ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن؛ ﻫﻤﺴﺮآزاري؛ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن؛ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ. زﻧﺎن؛
ﻃﺮاﺣﯽ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه در ﻫﻨﺪ، ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ، زاﻣﺒﯿـﺎ و ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺳـﻄﺢ. 1- Prevalence. 2-
Incidence.

بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390 ...

بررسی میزان همسرآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان 1390 ... زمینه و هدف:
خشونت علیه زنان در همه جوامع موضوعی نگران کننده و در خور توجه است. ... ابزار گردآوری
داده ها، پرسشنامه خودایفای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد محاسبه قرار
گرفته بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS-18 با سطح اطمینان 95% تحلیل شد.

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار

اﺑﺰار ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده واز روش آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داه ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان. ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ...... ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از.

بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان | فروشگاه فایل

17 نوامبر 2016 ... بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان ... خود، خدمات پژوهشی خود را به
صورت انحصاراً « پرسشنامه » در خدمت محققان و پژوهشگران قرار داده است.

ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺮ ﺆﻣ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ 1392 ﺳ - مرکز تحقیقات عوامل ...

28 آگوست 2014 ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. در ﺷﻬﺮ. ﺳﺘﺎن. ﻧﻮرآﺑﺎد. ﻣﻤﺴﻨﯽ. ﺑﻮد . روش. ﺑﺮرﺳﯽ ... آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗ. ﯽ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ... و ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 295 ......
questionnaire and 400 students were selected by cluster sampling method.

همسر آزاری و ارتباط آن با سلامت روان زنان-استان چهار محال و بختیاری-1385

چکیده مقدمه : خشونت علیه زنان از مشکلات عمده بهداشتی و حقوقی انسانها محسوب می
گردد و به هر ... این مطالعه با هدف بررسی میزان اختلالات روانی در زنان تحت خشونت
همسر انجام گرفته است. ... 51 درصد از گروه مورد دارای سطح تحصیل پایین تر از دیپلم
بودند. نتایج حاصل از پرسشنامه SCL-90-R نشان داد که نمره آزمودنی های گروه مورد در
ابعاد ...

بررسی یافته های طرح" خشونت خانگی علیه زنان " در تبریز / لیلا صحت

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیض جنسیتی یافت. ... حجم نمونه های
مورد بررسی در سهمیه تبریز و شاخص های اندازه گیری در پرسشنامه ها ... 1 - 51.8 درصد
میزان خشونت خانگی در طول یک سال گذشته (47 درصد در سطح ملی ) 2- 93 درصد شدت ...

پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید
بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید. ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان ...

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار

اﺑﺰار ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده واز روش آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داه ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان. ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد ...... ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از.

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده ...

23 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن (طولانی شدن تحصیل) .... فهرست سطح
مقایسه ی زناشویی(MCLI) .... پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان.

بررسی علل و عوامل فردی روانی خشونت مردان علیه زنان - پایان نامه دات کام

26 نوامبر 2014 ... پایان نامه بررسی علل و عوامل فردی روانی خشونت مردان علیه زنان مقاله روش تحقیق
پروپوزال. ... آمارهايي كه ابعاد ميزان وقوع خشونت خانگي را در سطح ملي نشان مي دهد .....
تعریف عملی : برای یافتن تعداد فرزندان خانوار سوال 7 پرسشنامه به ...

531 K - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زن وﻣﺮد وﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ. در ﺧﺎﻧﻮاده.
اﺳﺖ ... ده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ وﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن .....
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ . -2. ﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ... ،
زن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﺮد. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ وﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار داده واﻋﻤﺎل ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ وي را ﻣﺠـﺎز ﻣـﯽ
ﺷـﻤﺮد.

پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید
بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید. ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان ...

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﺳﻤﻴﻪ ﻃﺎﻫﺮي ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﻛﺘﺮ - Pajooheshyar

در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز. ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ . ﺑﺎ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮ. ژي ﻣﻮارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺷﻴﺮاز ... ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد آزار دﻫﻨﺪه. : ﺑﻴﺴﻮاد.

بررسي عوامل اجتماعی مؤثر بر ميزان خشونت عليه زنان(مطالعه موردي زنان ...

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ... ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ از
اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه. ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪ ... ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻠﺨﺎل ﭼﻘﺪر. اﺳﺖ و
ﭼﻪ ...

دانلود

SPSS پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته مورد بررسي قرار گرفتند و در نهایت داده ها با
استفاده از نرم ... بین سطح تحصیالت و خشونت علیه زنان ارتباط معنی دار مشاهده نشد
... رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد و میزان خشونت علیهP=فرزندان و میزان خشونت در
...

بررسی یافته های طرح" خشونت خانگی علیه زنان " در تبریز / لیلا صحت

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیض جنسیتی یافت. ... حجم نمونه های
مورد بررسی در سهمیه تبریز و شاخص های اندازه گیری در پرسشنامه ها ... 1 - 51.8 درصد
میزان خشونت خانگی در طول یک سال گذشته (47 درصد در سطح ملی ) 2- 93 درصد شدت ...

1382 ﺳﺎل ، اﺻﻔﻬﺎن در ﺷﻬﺮ رﺳﻲ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺰد زﻧﺎ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ. 815. زن ﺷﻮﻫﺮدار. 49-15. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ. ﻧﺮم اﻓﺰا. ر. آﻣﺎر. ي.
SPSS ... ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼﻣﻲ رواﻧﻲ. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي. ،. ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ... ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻔﻬﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ... ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان - فایلگاه

1 آگوست 2016 ... پرسشنامه بررسی میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان. این پرسشنامه بررسی
میزان خشونت علیه زنان در سطح شهرستان شامل فایل به صورت word ...

دانش پژوهان پارسیان - بررسي عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان (از ...

بررسي عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان (از ديدگاه مردان) در ناحيه جنوبي استان
ايلام ... 3- به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات مرد با خشونت مرد نسبت به زن رابطه
وجود دارد. ... در آزمون بالا فرضيه با 95 درصد اطمينان رد مي‌شود زيرا سطح معني‌داري آن
379/0 ... كه از پرسشنامه به دست آمده است 48 مرد از 100 مرد پاسخگو به پرسشنامه،
خشونت را ...