بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان - دانلود رایگان
دانلود رایگان


بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان جرات ورزي- پرخاشگری- پرخاشگری بدنی- پرخاشگری کلامی- خصومت- خشم

دانلود رایگان
بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزانعنوان پایان نامه: بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان ( همراه با پرسشنامه )
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 103
شرح مختصر:
هدف از این پژوهش بررسي رابطه آموزش جرأت ورزي در پرخاشگري دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در سال 1392 است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مي باشد. و نمونه آماري در این پژوهش 60 نفر است كه به تصادف انتخاب شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی و توصيفي استنباطي می باشد . به منظور گردآوری داده ها در اين پژوهش از روش کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در اين پژوهش دو پرسشنامه استاندارد پرخاشگري باس و پري و همچنين پرسشنامه جرات ورزي گمبريل و ريچي است. پرسشنامه استاندارد باس و پری، که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است و دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است.و ضريب آلفاي كرونباخ در اين پرسشنامه 0.92مي باشد. كه نشان مي دهد از پايايي بالايي برخوردار است. پرسشنامه دوم، پرسشنامه جرات ورزي گمبريل و ريچي با 22 گويه است. كه پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 0.88 محاسبه شده است و بنابر تحقيقات محققين اين پرسشنامه نيز از اعتبار بالايي برخوردار است. تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش، توسط نرم افزار آماري SPSS و با استفاده ازآمار توصيفي و استنباطي انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه در متغیر جرات ورزی و زیر مقیاسهای پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت در نمونه انتخابی رابطه ای برداشت نميشود. اما در برخي از تحقيقاتي كه در گذشته در اين زمينه انجام شده است بين دو متغير جرات ورزي و پرخاشگري، رابطه معني داري بدست آمده است.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات پژوهش.... 1
مقدمه2
بيان مسئله3
اهميت و ضرورت پژوهش5
اهداف پژوهش7
هدف كلي7
هدف جزئي7
فرضيه هاي پژوهش7
فرضيه اصلي:7
فرضيه هاي فرعي پژوهش:7
سوالات تحقيق8
سوال اصلي8
سوال فرعي8
متغيرهاي پژوهش8
تعريف عملياتي9
تعريف عملياتي متغير جرأت ورزي:9
تعريف عملياتي متغير پرخاشگری:9
اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگري باس و پري10
اعتبار و روايي پرسشنامه جرات ورزي گمبريل و ريچي10
تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي10
فصل دوم: ادبيات پژوهش.... 12
مقدمه13
تعريف جرأت ورزي13
انواع رفتار جرأت مندانه19
هدف هاي جرأت ورزي19
مزاياي رفتار جرأتمندانه19
پيامدهاي منفي نداشتن جرأت20
عوامل دوري از رفتار جرأتمندانه20
فرهنگ گفتاري در رفتار جرأتمندانه23
آموزش مهارت جرات ورزی و نه گفتن در مقابل خواسته های نابجای دیگران23
سه مهارت مفيد در تقويت جرأت ورزي25
نكات پاياني26
یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود26
الگوهای پرخاشگری31
راه های تقویت ارتباط جرأت مند انه36
مفهوم پرخاشگري :40
ويژگيهاي افراد پرخاشگر.42
تاثیر مشکلات خانوادگی اجتماعی براختلال پر خاشگری51
کنترل پرخاشگری :52
تاثير آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري53
رفتارهايي كه در كاهش پرخاشگري موثر هستند:56
جرات ورزي و پرخاشگري57
تحقيقات انجام شده در داخل و خارج62
تحقيقات انجام شده در داخل62
تحقيقات انجام شده در خارج62
فصل سوم: روش پژوهش.... 64
مقدمه65
روش پژوهش65
جامعه آماری65
حجم نمونه و نمونه گیری65
نحوه گردآوری داده ها66
ابزار اندازه گیری پژوهش66
اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پري:66
معرفي پرسشنامه66
کلید نمره گذاری:67
اعتبار و روایی:67
اعتبار و روايي پرسشنامه جرات ورزي گمبريل و ريچي67
معرفي پرسشنامه67
كليد نمره گذاري68
اعتبار و روايي68
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها69
مقدمه70
تحليل توصيفي71
تحلیل استنباطی76
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 81
مقدمه82
نتيجه يافته ها82
بررسي فرضيات پژوهش:82
بحث و نتيجه گيري83
پیشنهادات پژوهش83
پيشنهاد به محققان بعدي84
پیشنهادات کاربردی84
پيشنهادات پژوهشي84
محدودیت های پژوهش85
منابع و مآخذ. 86
ضــمائــــم. 88
آزمون جرأت ورزي89
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری90


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جرات ورزي


پرخاشگری


پرخاشگری بدنی


پرخاشگری کلامی


خصومت


خشم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤ ... ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮأت ورزي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن.
داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 4. آﻣﻮزش .... دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺑﺰﻫﻜـﺎري.

للبیت | بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ...

حجم فایل: 284 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103. هدف از این پژوهش بررسی رابطه
آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال 1392 است ...

مدرسه ی سبز پیش دبستانی تاششم - موضوعات پايان نامه رشته علوم ...

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های
... در عزت نفس دانش آموزان; تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان ...

Effect of Assertiveness Training on Nurses' Interpersonal Conflicts

5 مه 2015 ... ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺟﺮأت ورزي ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﭘﺮﺳـﺘﺎران. اﻧﺠـﺎم. ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﺟﺮأت ورزي در دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮد ...... 90. دﻗﻴﻘﻪ.
اي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎزﮔﺎري. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛ.

لیست چکیده های نخستین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی )دوجانبه( بر درک مطلب و حل
مساله دانش. -. آموزان دختر .... بررسی رابطه سبک اسناد و سبک یادگیری با اضطراب
امتحان دانش اموزان ... اثر بخشی آموزش مهارت جرات. ورزی بر خودکارآمدی و خالقیت دانش
آموزان.

اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان

ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﻡ. ، ﺳﺎﻝ. ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎﺭﻩ. ١. ١٢٤-١١١: ﺹ ﺹ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺟﺮﺃﺕ. ﻭﺭﺯﻱ. ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﭘﺴﺮ. ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺣﻴﻤﻲ.

لیست چکیده های نخستین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی )دوجانبه( بر درک مطلب و حل
مساله دانش. -. آموزان دختر .... بررسی رابطه سبک اسناد و سبک یادگیری با اضطراب
امتحان دانش اموزان ... اثر بخشی آموزش مهارت جرات. ورزی بر خودکارآمدی و خالقیت دانش
آموزان.

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم ... - دانلود پایان نامه

18 آگوست 2016 ... روش انجام این پژوهش، آزمایشی است که با استفاده از مطالعه و بررسی کتابهای ... کلید
واژه: جرأت ورزی، عملکرد تحصیلی، شخصیت، دانش آموزان .... رسد که ازطریق آموزش
جرأت ورزی بتوانم با اضطراب اجتماعی مقابله کنیم و به پرورش ابزار ...

بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره مثبت ...

تأثیر برنامه جرأت آموزی گروهی در افزایش میزان جرأت ورزی و عزت نفس دانشآموزان ...
تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 12-15
...

ورزي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑ - تحقیقات نظام سلامت

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮأت. ورزي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ .....
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮأت. ورزي. ﺑﺮ. اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس. و اﻓﺴﺮدﮔﻲ روي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ...

پرخاشگری تأثیر اجرای برنامۀ آموزش مهار کردن آموز یابی اجتماعی دختران

در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مدیریت پرخاشگری بر توانش. های ... های جرأت.
ورزی بر عملکرد اجتماعی و رفتاری. دانش. آموزان به این نتیجه دست یافتند كه این روش.

پرخاشگری تأثیر اجرای برنامۀ آموزش مهار کردن آموز یابی اجتماعی دختران

در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مدیریت پرخاشگری بر توانش. های ... های جرأت.
ورزی بر عملکرد اجتماعی و رفتاری. دانش. آموزان به این نتیجه دست یافتند كه این روش.

پايان‌نامه‌ها - دانشگاه خاتم

اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای جرات ورزی بر ابراز وجود وعزت نفس دانش آموزان پسر
پایه سوم ... بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روان در میان زنان منطقه اورامانات
... اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر، مریم
...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان

تبلیغات در اینترنت بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی ...

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤ ... ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮأت ورزي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن.
داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 4. آﻣﻮزش .... دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺑﺰﻫﻜـﺎري.

فراتحلیل اثربخشی مداخله های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرأت ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی و
... آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموز ان
...

ویژگی های روان سنجی مقیاس جرات ورزی سازگارانه و پرخاشگرانه

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جرات ورزی ... تاثیر
آموزش جرأت ورزی بر سلامت عمومی دانشجویان. ... بررسی تأثیرآموزش جرات ورزی بر
مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانشآموزان پسر سال اول مقطع متوسطه
.

پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان ... پرسشنامه
رایگان کاربرد تکنولوژی آموزشی .... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی
با اضطراب و افسردگی در دختران ... پرسشنامه رایگان جرات ورزی کاتلر و گیورا ...

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در ...

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤ ... ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮأت ورزي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻴﺎن.
داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 4. آﻣﻮزش .... دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺑﺰﻫﻜـﺎري.

بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان – پاییز دانلود

8 ا کتبر 2015 ... بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان. عنوان پایان نامه: بررسی آموزش
جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان ( همراه با پرسشنامه ) پایان نامه ...

رزومه - جواد اژه ای - دانشگاه تهران

تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان با توجه به سرختی ... "
بررسی تحولی تصور از خود ، حرمت خود ، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و
عادی.

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

28) پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع
..... 213) روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسي تاثير پرخاشگري جرات ورزي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير پرخاشگري جرات ورزي دانش
آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اروميه در پيشرفت تحصيلي آنان.

پایان نامه کارشناسی بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی. بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش
آموزان. پايه پنجم ابتدايي شهرستان كاشان. (همراه با پرسشنامه وکارآماری spss). چکیده:.

بررسي آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان پايه پنجم - رز بلاگ

4 روز پیش ... بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی هدف از این
پژوهش…,بررسي آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان پايه ...

علوم تربیتی برنامه ریزی - پایان نامه و تحقیق

بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان; بررسی ....
در عزت نفس دانش آموزان; تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان ...

دانلود فایل » آرشیو بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان ...

21 دسامبر 2016 ... هدف از این پژوهش بررسي رابطه آموزش جرأت ورزي در پرخاشگري دانش آموزان پايه پنجم
ابتدايي در سال ۱۳۹۲ است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پايه ...

جرات ورزی - همراه فید

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت. بررسی آموزش
جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت هدف از این پژوهش بررسی رابطه ...

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم ... - دانلود پایان نامه

18 آگوست 2016 ... روش انجام این پژوهش، آزمایشی است که با استفاده از مطالعه و بررسی کتابهای ... کلید
واژه: جرأت ورزی، عملکرد تحصیلی، شخصیت، دانش آموزان .... رسد که ازطریق آموزش
جرأت ورزی بتوانم با اضطراب اجتماعی مقابله کنیم و به پرورش ابزار ...

مشاوره - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

47, 46, زهراقاسمی, بررسی اثر بخشی آموزش جرإت ورزی بر سازگاری اجتماعی ... 48, 47
, مرضیه جولای جاجرم, بررسی تاثیر آموزش حل مسئله در کاهش افسردگی دانش آموزان ...

اصل مقاله (202 K)

ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش. داده ﺷﺪ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از. : ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺶ. آﻣﻮزان . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
... ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب اﻣﺮوزي را ﺑﺎﻻ ﺑـﺮده و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﻞ ... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺑﺴﺘﻪ. ي آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي زﻧﺪﮔﻲ در. ﻣﺪارس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داد ﻛﻪ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ ..... ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﻬﺎرت ﺟﺮأت ورزي و. )... ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ...

علوم تربیتی برنامه ریزی - پایان نامه و تحقیق

بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان; بررسی ....
در عزت نفس دانش آموزان; تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان ...

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻴ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و .....
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي. ﺟﺮأت ورزي ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺘﺎري. داﻧﺶ آﻣﻮزان. دوره ي
.

رابطه جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم ... - دانلود پایان نامه

18 آگوست 2016 ... روش انجام این پژوهش، آزمایشی است که با استفاده از مطالعه و بررسی کتابهای ... کلید
واژه: جرأت ورزی، عملکرد تحصیلی، شخصیت، دانش آموزان .... رسد که ازطریق آموزش
جرأت ورزی بتوانم با اضطراب اجتماعی مقابله کنیم و به پرورش ابزار ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

28) پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع
..... 213) روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر ...

جرات ورزی | جستجو - بهتینا

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت. بررسی آموزش
جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت هدف از این پژوهش بررسی رابطه ...

رزومه - جواد اژه ای - دانشگاه تهران

تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان با توجه به سرختی ... "
بررسی تحولی تصور از خود ، حرمت خود ، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و
عادی.

بررسی تأثیر مشاوره گروهی جرات ورزی بر كاهش پرخاشگری و پیشرفت ...

... گروهی جرات ورزی بر كاهش پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و
پسر سال ... بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسندگی
بر ...

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان

تبلیغات در اینترنت بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی ...

بررسي آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان پايه پنجم - رزبلاگ

15 ژانويه 2017 ... بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی هدف از این
پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه ...

دانلود فایل » آرشیو بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان ...

21 دسامبر 2016 ... هدف از این پژوهش بررسي رابطه آموزش جرأت ورزي در پرخاشگري دانش آموزان پايه پنجم
ابتدايي در سال ۱۳۹۲ است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پايه ...

مطلب بعدی بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه ...

30 ژانويه 2017 ... هدف از این پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم
ابتدایی در سال ۱۳۹۲ است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پایه ...

دانلود مقاله تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی و عزت ...

مقاله جرات ورزی،مقاله ابراز وجود،مقاله عزت نفس. ... رفتارهای نامطلوب پرخاشگری و
کمبود توجه را در یک دانش اموز نوجوان استثنایی بهبود بخشم؟ ... تأثیر آموزش مهارتهای
ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان كم جرأت دختر ... هدف از پژوهش
حاضر بررسي تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود بر افزایش جرأت ورزی وعزت نفس دانش
...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك موضوعات ...

... آموزان تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان رابطه بين جو رواني
با سلامت عمومي كاركنان … رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان بررسي ...

بررسی آموزش جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان - فایلکده آتی

عنوان پایان نامه: بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان ( همراه با
پرسشنامه ) پایان نامه جهت اخذ کارشناسی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۰۳ شرح
مختصر: ...

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر تصمیم گیری و ...

بهرامی(1375)، جرأت ورزی را به عنوان یک روش صرفا رفتاری و نیز تلفیقی از ... (
1982 )جرات مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هر نوع هیجانی به غیر از اضطراب
نسبت به ... آیا آموزش مهارت رفتار جرات مندانه بر کمال گرایی خویشتن مدار دانش
آموزان دختر ...

دانلود 804 نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی قیمت 5200 تومان

قیمت 5000 تومان توضیحات دانلود پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس .....
تومان توضیحات دانلود بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم
...

The Effectiveness of Assertive Training Group Therapy in ...

ﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. و. ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ... در
ﻳـﻚ. ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳـﺸﻲ. ،. از ﻣﻴـﺎن. 125. ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ. ﻛﻤـﻚ. ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـ. ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي. (. AGQ. ) و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
..... ﻧﺨـﺴﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ. (. آﻣـﻮزش ﻣـﺸﺎوره. ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﺮأت. ورزي ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي. داﻧـﺶ. آﻣـﻮز. ان.
ﻣﺆﺛﺮ.

تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت ...

جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر پابۀ سوم مقطع راهنمایی و پایۀ سوم مقطع ...
مقابله با تعارض و مهارت جرات ورزی علاوه بر این که بر سلامت روانشناختی افراد
تاثیر ..... همچون اضطراب و افسردگی و اختلالات شخصیتی هستند ، از نظر مهارتهای
ارتباطی ...

پرخاشگری تأثیر اجرای برنامۀ آموزش مهار کردن آموز یابی اجتماعی دختران

در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مدیریت پرخاشگری بر توانش. های ... های جرأت.
ورزی بر عملکرد اجتماعی و رفتاری. دانش. آموزان به این نتیجه دست یافتند كه این روش.

جرات ورزی - همراه فید

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت. بررسی آموزش
جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت هدف از این پژوهش بررسی رابطه ...

جرات ورزی | جستجو در اسپیناد

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت. بررسی آموزش
جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابت هدف از این پژوهش بررسی رابطه ...

بانک پایان نامه - انجام پایان نامه روانشناسی

اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر هوش هیجانی و عزت نفس دانش آموزان;
تاثیر ... کمرویی و اضطراب دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر; بررسی رابطه بین
احساس ... وکاهش اضطراب دانش آموزان نارساخوان ابتدایی; تعیین تاثیر آموزش جرأت
ورزی ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان ... مقایسه
هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی ... بررسی عوامل
پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حل های مناسب ...

موضوع پایان نامه علوم انسانی - isi مقاله پایان نامه پروپوزال چاپ مقاله

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس رابطه جهت ... در عزت
نفس دانش آموزان تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان رابطه بین ...