بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح - دانلود رایگان
دانلود رایگان


بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح - دانلود رایگاندانلود رایگان علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی-شناسایی استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه های مواد غذایی

دانلود رایگان
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهرانمقدمه:
صنایع غذایی همگام با صنایع و تکنولوژی جدید هر روز به صورت چشمیگری گسترش می یابد. ولی با وجود این پیشرفت سریع در صنایع غذایی و کنترل بهداشتی آن شاهد موارد متعددی مسمومیت ناشی از مواد غذایی هستیم. مسمومیت های غذایی و عوارض آن یکی از مشکلات اساسی تمام جوامع می باشد. این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز به میزان زیادی دیده می شود.
از این رو افزایش بیماریهای ناشی از مواد غذایی بسیار نگران کننده تلقی می شود و علیرغم تلاش و پیگیری های دست اندرکاران هنوز میزان اندکی از بیماریهای حاصله از آلودگی غذاشناسایی شده اند. عوامل مهم درآلودگی مواد غذایی نوع غذا و اجزای متشکله آن می باشد. بدین صورت که هر چه ارزش غذایی مواد خوراکی بیشتر باشد و یا نگهداری آن شرایط ویژه ای را طلب کند و نیز در ‏فرآیند تولید آن عواملی همانند میکروارگانیسم افزوده شوند عوامل متعدد غیرمدرنیزه و احتمالا آلوده دخیل باشند آلودگی ماده غذایی و خطر ابتلا به مسمومیت ناشی از آن افزایش می یابد.
یکی از پرمصف ترین مواد غذایی شیر و فرآورده های وابسته به آن است. زیرا شیر و فرآورده های لبنی در تمامی کشورهای دنیا بخشی از غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و به سبب مواد غنی غذایی و سهولت آلودگی شیر، از لحاظ مسمومیت غذایی نیز ماده مهمی محسوب می شود. در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب میشود از سه جنبه در خور توجه است، نخست آنکه مصرف بستنی که در حقیقت یک نوع شیرینی خنک می باشد، عموما در فصل تابستان صورت می گیرد که خطر ابتلاء آلودگی مواد غذایی در این فصل بیشتر است.
ثانیا: مصرف بستنی در بین همه مردم خصوصا کودکان شایع تر است و چون از غذاهای بسیار مطبوع و لذیذ به شمار می آید، مصرف آن به صور گوناگون نیز هر روز فزونی می یابد.
ثالثا: در تهیه بستنی از مواد مختلفی استفاده می شود که هر کدام از آنها می توانند منشا آلودگی شده و سبب بیماری گردند. همچنین میکروارگانیسم ها می توانند بصورت ثانویه از طریق تهیه کنندگان و فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در کشور ما که در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کافی در مورد انواع بیماریهای ناشی از آلودگی بستنی و نیز راههای آلوده شدن آن صورت گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع و پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر مظفری و سرکار خانم فروهش تهرانی بر آن شدم تا کار پایان نامه خود را روی این موضوع اّغاز کنم.
شایان ذکر است که به علت کمبود امکانات و نیز محدود بودن نمونه های برداشت شده و تحت پوشش قرار نگرفتن تمامی مناطق تهران جهت نمونه گیری بررسی و تحقیق حاضر خالی از اشکال نیست.

تعداد صفحات 150 word

فهرست مطالب
مقدمه: ۳
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر ۵
فصل دوم: کلیاتی در خصوص بستنی ۱۸
۲-۱: تاریخچه بستنی ۱۹
۲-۲: تعریف بستنی ۲۰
۲-۳: ارزش غذایی بستنی ۲۲
۲-۴: مواد تشکیل دهنده بستنی ۲۴
۲-۴-۱: چربی ۲۴
۲-۴-۲: مواد جامد غیر از چربی ۲۵
۲-۴-۳: قند ۲۷
۲-۴-۴: مواد امولسیون کننده ۲۹
۲-۴-۵: مواد پایدارکننده ۲۹
۲-۴-۶: مواد طعم دهنده ۳۰
۲-۴-۷: مواد رنگ دهنده ۳۰
۲-۵: فرآیند تولید بستنی ۳۰
۲-۵-۱: مرحله دریافت ۳۰
۲-۵-۲: تولید مخلوط بستنی ۳۱
۲-۵-۳: توزین کردن ۳۲
۲-۵-۴: مخلوط کردن ۳۳
۲-۵-۵: یکنواخت کردن گویچه های چربی ۳۴
۲-۵-۶: پاستوریزاسیون ۳۴
۲-۵-۷: رسیدن مخلوط ۳۴
۲-۵-۸: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده ۳۵
۲-۵-۹: انجماد به روش مداوم ۳۵
۲-۵-۱۰: قالب گیری و بسته بندی ۳۶
۲-۵-۱۰-۱: بسته بندیهای بزرگ بستنی ۳۶
۲-۵-۱۰-۲: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی ۳۷
۲-۵-۱۰-۳: تولید بستنی چوبی ۳۷
۲-۵-۱۱: سخت کردن بستنی ۳۸
۲-۶: باکتریولوژی بستنی ۳۹
۲-۷: اپیدمیولوژی آلودگیهای میکروبی ۴۰
۲-۷-۱: آلودگیهای اولیه بستنی ۴۱
۲-۷-۲: آلودگیهای ثانویه بستنی ۴۵
۲-۸: پیشگیری و کنترل ۴۸
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و کلینیکی باکتریهای جدا شده در بستنی ۵۱
۳-۱: میکروبیولوژی پایه ۵۲
۳-۲: میکروبیولوژی لبنیات ۵۲
۳-۳: رشد میکروبی ۵۴
۳-۴: میکروارگانیسم ها در شیر ۵۷
۳-۵: مشخصات میکروارگانیسم ها در شیر ۵۸
۳-۶: میکروارگانیسم های ایجاد کننده فساد در شیر ۵۹
۳-۷: میکروارگانیسم های بیماریزا در شیر ۶۰
۳-۸: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری ۶۰
۳-۸-۱: تعریف انتروباکتریاسه ۶۱
۳-۸-۲: اشریشیاکلی ۶۳
۳-۸-۳: گروه کلبسیلا، انتروباکتر، سراتیا ۶۷
۳-۸-۴: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا ۶۹
۳-۸-۵: سیتروباکتر ۷۰
۳-۸-۶: جنس شیگلا ۷۰
۳-۸-۷: جنس سالمونلا ۷۱
۳-۸-۷-۱: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر ۷۲
۳-۸-۷-۲: آزمایشات تشخیصی ۷۴
۳-۸-۷-۳: پاتوژنزو یافته های بالینی ۷۵
۳-۸-۷-۴: مواد غذایی که بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند. ۷۷
۳-۹: باکتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع ۷۸
۳-۹-۱: گروه سودموناها ۷۸
۳-۹-۱-۱: سودمونا آئروجینوزا ۷۸
۳-۹-۲: یرسینیا ۷۹
۳-۹-۲-۱: یرسینیا انتروکولیتیکا ویرسینیاپسودوتوبرکلوزیس ۸۰
۳-۹-۲-۲: پاتوژنز و یافته های بالینی ۸۱
۳-۹-۲-۳: آزمایشات تشخیصی ۸۲
۳-۹-۲-۴: پیشگیری و کنترل ۸۲۵
۳-۱۰: استافیلوکوک ۸۲
۳-۱۰-۱: استافیلوکوک اورئوس ۸۲
۳-۱۰-۲: مورفولوژی ۸۳
۳-۱۰-۳: ساختمان سلولی ۸۳
۳-۱۰-۴: مقاومت ۸۴
۳-۱۰-۵: خواص بیوشیمیایی ۸۵
۳-۱۰-۶: مسمومین غذایی استافیلوکوکی ۸۶
۳-۱۰-۷: علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی ۸۹
۳-۱۰-۸: پیشگیری وکنترل در مسمومیت غذایی ۹۰
۳-۱۱: باسیل های گرم منفی بدون اسپور ۹۱
۳-۱۱-۱: لیستریامونوسیتوجنز ۹۱
۳-۱۱-۱-۱: تاریخچه ۹۱
۳-۱۱-۱-۲: میکروبیولوژی ۹۱
۳-۱۱-۱-۳: لیستریوزیس ۹۳
۳-۱۱-۱-۴: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن ۹۵
۳-۱۱-۱-۵: حداقل دوز عفونت زایی ۹۹
۳-۱۱-۱-۶: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی ۱۰۰
۳-۱۱-۱-۷: پاتوژنز و ایمنی ۱۰۴
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز ۱۰۶
۴-۱: مدت مطالعه ۱۰۷
۴-۲: تعداد نمونه ۱۰۷
۴-۳: نحوه نمونه برداری ۱۰۷
۴-۴: بررسی های انجام شده ۱۰۸
۴-۵: مواد و وسایل مورد استفاده ۱۰۸
۴-۶: روش آماده سازی ۱۰۹
۴-۷: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی ۱۰۹
۴-۸: رقیق کننده ها ۱۱۰
۴-۸-۱: روش تهیه محلول رینگر ۱۱۰
۴-۸-۲: روش تهیه سرم فیزیولوژی ۱۱۱
۴-۸-۳: روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه ۱۱۱
۴-۹: روش شمارش میکروبها ۱۱۱
۴-۱۰: شمارش و شناسایی کلی فرم ها ۱۱۲
۴-۱۱: شناسایی اشریشیاکلی ۱۱۳
۴-۱۲: شناسایی سالمونلا ۱۱۳
۴-۱۳: شناسایی استافیلوکوک اورئوس ۱۱۴
۴-۱۳-۱: طرز تهیه محیط کشت بردپارکر ۱۱۴
۴-۱۴: شناسایی یرسینیا ۱۱۶
۴-۱۵: شناسایی لیستریا ۱۱۷
۴-۱۵-۱: محیط اختصاصی پالکام ۱۱۸
۴-۱۶: حدمجاز میکروبی در بستنی ۱۱۸
۴-۱۷: تستهای تشخیصی ۱۱۹
فصل پنجم: نتیجه و بحث ۱۲۳
۵-۱: نتایج ۱۲۴
۵-۲: بحث ۱۳۸
۵-۳: پیشنهادات ۱۴۶
خلاصه لاتین ۱۴۸
منابع ۱۴۹


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران


پایان نامه پزشکی


لودگی باكتریایی بستنی


سیتروباکتر


یرسینیا انتروکولیتیکا


روش شمارش میکروبها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دسته‌بندی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی - پایانامه

31 مه 2015 ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود .... بررسی
آلودگی باکتریایی بستنی‌های مختلف در سطح شهر تهران بررسی ...

بررسی آلودگی بستنی سنتی شهر گرگان به باکتری اشرشیاکلی ...

10 ژوئن 2013 ... بررسی آلودگی بستنی سنتی شهر گرگان به باکتری اشرشیاکلی ,سالمونلا ...
بستنی های سنتی بخش زیادی از بستنی های تولیدی در شهر گرگان را ... نمونه به
صورت کاملا تصادفی از نقاط مختلف شهر جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه .....
تعیین آلودگی گوشت گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا .

بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران ...

در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب می شود، در خور توجه است. هدف
از این مطالعه بررسی آلودگی های باکتری یایی در انواع مختلف بستنی توزیع شده ...

دستورالعمل اقدامات بهداشت محيطي به منظور پيشگيري و كنترل ...

عوامل اين آلودگي ، باكتري ها ، توكسين ها ، ويروس ها و انگلها هستند . ... بين راهي ،
كافه قنادي ، آبميوه بستني،حليم،آش،كبابي و جگركي ، اغذيه فروشي، تالار پذيرايي
... در واقع موفقيت در بررسي و كنترل يك طغيان ناشي از غذا كاملاً بستگي به اقدام ....
رده هاي مختلف در سال ، ضمن ارتقاء سطح آگاهي آنان امکان آماده سازی پرسنل بهداشت
محیط ...

دانلودتحقیق بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح ...

دانلودتحقیق بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران.

بسته بانک اطلاعات طراحی فضای سبز باغ آرایی و محوطه سازی ...

18 دسامبر 2016 ... بهترین نمونه های انواع باغهای مختلف از قییل باغهای مدرن،حیاط سازی ... فایل پایان نامه
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی - Symposia.ir

بررسی ویژگی های کیفی نوشیدنی گردو حاوی غلظت های مختلف صمغ گوار · کاربرد
ماده ... بهینه سازی فرایند تولید پودر دوغ با خشک کردن کف پوشی به روش سطح پاسخ
· بررسی ..... بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان اصفهان.

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

علائم مسمومیت غذایی استافیلوکوکی حدمجاز میکروبی در بستنی-شناسایی
استافیلوکوک اورئوس روش تهیه محلول رقیق کننده آب پیتونه وش آزمایش نمونه های مواد
...

وب‌سایت ایرانی | tahamix.ir

وب‌سایت ایرانی - مرکز فروش جدیدترین پلاگین های ادیوس و پریمیر و کلیپ ...
دانلودبهترین پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
تهران ...

مراحل تولید بستنی - بانک مقالات فارسی

مراحل تولید بستنی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
طراحی اسکوپ بستنی · بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
...

دانلود رايگان فايل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقاط آسیب خیز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر
تهران فرمت فایل: word تعداد صفحه:۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان پايان نامه ...

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. اگرچه در كشور ما
ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان
...

بتن ریزی

بررسی وصیت یک دانشمند خارجی با عنوان اگر عمر دوباره داشتم از استاد عباس منش
واقعا اگر می توانستیم به ...... بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح
.

مراحل تولید بستنی - بانک مقالات فارسی

مراحل تولید بستنی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
طراحی اسکوپ بستنی · بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر
...

بیماری های دستگاه گوارش - بهارستان سلامت و تندرستی

11 آگوست 2009 ... این باکتری می‌تواند به دیواره معده چسبیده و باعث ضعیف شدن و التهاب آن قسمت از
معده می‌شود. ..... بینی به مری وارد میگردد تا سطح اسیدیته ی بخش تحتانی مری را اندازه
گیری کند. .... در هنگام درمان آلودگی هلیکوباکتر به این نکته باید توجه نمود که .....
بررسی های مختلف در او هیچ مشکلی را نشان نمی دادند و تنها یافته غیر ...

مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط - سیویلیکا

ارزیابی آلودگی باکتریایی کره های سنتی تهیه شده از شیر گاو و گاومیش در استان ...
ارزیابی سمیت نفت خام در نمونه های آب سد زاینده رود و قسمتهای مختلف تصفیه خانه آب
.... بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های
... بررسی آلودگی میکروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز در واحدهای ...

دانلود مقالات یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط - زاهدان - مهندسی بهداشت محیط

... بررسی کیفیت میکروبی بستنی های سنتی در بستنی فروشی های شهر زاهدان در
سال ... بررسی مقایسه کارایی کیت های آزمایش باکتریایی آب آشامیدنی (checknsee,
... بررسی فاکتور های موثر در معدوم نمودن موشهای سطح شهر اصفهان با استفاده از لوله
هایP. ... بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش های مختلف بیمارستانهای شهر کرمانشاه-
...

بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران ...

در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب می شود، در خور توجه است. هدف
از این مطالعه بررسی آلودگی های باکتری یایی در انواع مختلف بستنی توزیع شده ...

نگاهی به وضعیت اسکناس های آلوده در ایران و جهان-پرشین پرشیا

حتما دیده اید کسبه ها و متصدیان مشاغل مختلف ازجمله ضایعات فروشان و خریداران ... در
نتیجه اسکناس های رایج در سطح کشور به طور معمول آلوده به باکتری هستند و آنها را ...
و پیتزافروشی، قصابی، شیرینی فروشی و بستنی فروشی جمع آوری و بررسی شد.

رفرنس جامع فارماکولوژی داروهای ژنریک ایران - پی فایل

مجموعه کامل دارو های ژنریک ایران با تقسیم بندی مناسب جهت دسترسی سریع ... قیمت:
3,000 تومان ... بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﮐﻤﮏ. ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. ﻫﺎ: ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ. ؛. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮ. ﯾﺎﯾﯽ؛. ﻣﺸﻬﺪ. اﻓﻖ
داﻧ ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ. ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از. ﻧﻈﺮ. آﻟﻮدﮔﯽ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ . روش
ﺑﺮرﺳﯽ. در ... ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬ. . ﺪاﺷﺘﯽ و
ﻋ.

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

31 مه 2016 ... پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در
سطح شهر تهران دسته: علوم پایه بازدید: 7 بارفرمت فایل: docx حجم ...

صددرصد لبنیات سنتی آلوده است/ با جوشاندن شیر میکروب‌ها از بین ...

16 سپتامبر 2014 ... آلودگي باكتريايي و ميكروبي صددرصدي شير فله و ساير محصولات به ...
پربازدیدترین های جامعه ... اين تحقيقات با عنوان «بررسي وضعيت شيرهاي فله» و «
بررسي ... خام محلي (فله‌يي) كه من در استان‌هاي مختلف آزمايش كردم 100 درصد آلوده به ...
سرشير، پنير، بستني تهيه شده از شير محلي هم داراي آلودگي و خطرساز بود.

BİLİMSEL - آنچه بايد درباره شير بدانيم. قسمت اول /شير و پنير/ (علمي)

بدون عمل هموژن کردن ، چربی شیر جدا و به سطح آن بالا می رود. چربی شیر چیزی است ...
این عمل باعث از بین رفتن باکتری های موجود در شیر طبیعی می شود. .... یک فنجان
بستنی از لحاظ مقدار کلسیم تقریباً با نصف فنجان شیر برابر است . .... شیر خام از
راههای مختلف و گوناگونی آلوده می شود آلودگی شیر خام از ۲ راه اصلی صورت می گیرد. ۱.

گروه میکروب شناسی دانشكده پزشكي - دكتر نور اميرمظفري

"جداسازی سودوموناس های تجزیه کننده نفتالین از حوزه جنوبی دریای خزر و بررسی ...
بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران، سال 1382".

دسته‌بندی انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی - پایانامه

31 مه 2015 ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود .... بررسی
آلودگی باکتریایی بستنی‌های مختلف در سطح شهر تهران بررسی ...

بررسی آلودگی باکتریایی در انواع مختلف بستنی در سطح شهر تهران ...

در این میان آلودگی بستنی که از فرآورده های شیر محسوب می شود، در خور توجه است. هدف
از این مطالعه بررسی آلودگی های باکتری یایی در انواع مختلف بستنی توزیع شده ...

بررسی آلودگی بستنی سنتی شهر گرگان به باکتری اشرشیاکلی ...

10 ژوئن 2013 ... بررسی آلودگی بستنی سنتی شهر گرگان به باکتری اشرشیاکلی ,سالمونلا ...
بستنی های سنتی بخش زیادی از بستنی های تولیدی در شهر گرگان را ... نمونه به
صورت کاملا تصادفی از نقاط مختلف شهر جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه .....
تعیین آلودگی گوشت گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا .

مرجع فارسی دامپزشکی - صنایع غذایی با منشاء دامی

حضور افراد مجرب در بررسی تجهیزات شیردوشی حداقل ۲ بار در سال و بازبینی روزانه
... باکتری های لاکتیک؛ ضمن تخمیر؛ با تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک، pH شیر
را ... دانه های کفیر اجسامی هستند با قطر ۲ تا ۱۵ میلی متر، سفید رنگ با سطح خارجی
.... بستنی اکسترود شده در شکل و اندازه های مختلف در روی سینی یا در داخل لیوان یا ...

خرید سی دی آموزش دفاع شخصی 1 - 2016-05-22

21 مه 2016 ... آموزش تکنیک های ناگفته و کاربردی در برابر مهاجم در محیط های مختلف ... پایان نامه
بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی باکتریایی بستنی‌های مختلف در سطح شهر تهران ...

عنوان, بررسی آلودگی باکتریایی بستنی‌های مختلف در سطح شهر تهران/نگارش لاله
هویدا؛ استاد راهنما نورامیر مظفری ؛ استاد مشاور هما فروهش‌تهرانی٬ علی متولیان. پدیدآور
...

سروتیپ های سالمونلا در تخم مرغ های بومی استان گیلان - IICCOM.org

نمونه های مشکوک از لحاظ بیوشیمیایی بررسی شدند، سپس با استفاده از کیت
سروتایپینگ تهیه شده از شرکت ... دومین عامل عفونت های گوارشی باکتریایی
شناخته شده است). 9. (. ... مختلف در سال ... آلودگی این افراد مصرف تخم مرغ های آلوده به
سرووار تیفی موریوم می ..... مصرف بستنی به سالمونلوز مبتال شدند و مشخص گردید
منشأ آلودگی،.

تشخيص بيماري ها از روي تغييرات ناخن - بلاگ خوان

بلند کردن زياد ناخن ها هم آنها را مستعد ضربه هاي مختلف و حتي جدا شدن ناخن از ....
دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر ...

مقالات پذیرفته شده - مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

... در نمونه های بالینی از مراکز درمانی سطح استان کرمان - پذیرفته شده در ۱۳۹۵/۱۰/۶ ...
فعالیت ضد میکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی غلظت های مختلف اسانس
زنیان و عصاره اتانولی برموم بر رشد برخی از باکتری های ... بررسی میزان آلودگی
سالمونلائی در بستنی های سنتی شهرستان زابل - پذیرفته و منتشر شده در ۱۳۹۵/۳/۹.

فنی و مهندسی :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ...

569, پایان نامه : بررسی علل آلودگی آبها و راه های مبارزه با آن. 570, مقاله ... 647, پایان
نامه برسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. 648, پایان نامه ...

مرجع فارسی دامپزشکی - صنایع غذایی با منشاء دامی

حضور افراد مجرب در بررسی تجهیزات شیردوشی حداقل ۲ بار در سال و بازبینی روزانه
... باکتری های لاکتیک؛ ضمن تخمیر؛ با تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک، pH شیر
را ... دانه های کفیر اجسامی هستند با قطر ۲ تا ۱۵ میلی متر، سفید رنگ با سطح خارجی
.... بستنی اکسترود شده در شکل و اندازه های مختلف در روی سینی یا در داخل لیوان یا ...

مطالعه میزان آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی تولید و عرضه شده در ...

هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی در واحدهای
تولید و ... بالایی از بستنی‌های سنتی در کشورهای مختلف جهان ( Joshi et al., 2004;
Ojokon, 2006; ... هم‌زمان با نمونهگیری، مغازههای سطح شهر مراغه بر اساس معیارهای
ارزیابی ظاهری .... پژوهشی که در شهر گناباد در مورد بررسی میزان آلودگی باکتریایی
بستنیهای ...

بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران|دانلود ...

7 مه 2013 ... پایان نامه بررسی آلودگی باکتریایی پایان نامه صنایع غذایی پایان نامه صنایه
آلودگی بستنی شهر تهران.

آشنایی با روش تهیه بستنی - همشهری

4 آگوست 2006 ... دیگر دسرها همچون ماست یخ زده و یا بستنی های کم چربی اصلا بستنی به حساب نمی
آیند. ... که این بستنی خانگی را خورده اند به خاطر وجود باکتری آلوده بشدت بیمار
شوند. ... هزاران طعم مختلف برای بستنی وجود دارد که با ترکیب هر کدام از آنها می توان
مزه ... اید قرار دهید بطوری که یخ تمام سطح مایع شما در کیسه را بپوشاند.

پروفسور سيد مهدي رضوي روحاني هیات موسس -  دانشگاه آذرآبادگان

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذائی با منشاء دامی به باکتری های
بیماری زا ..... جبار سفيدگر: بررسي آلودگيهاي ميكربي بستني در شهرستان اروميه.
.... غزاله ادهمي: تعيين ارزش غذائي فرآورده هاي مختلف آرتميا جهت استفاده در مراكز .....
آرش ذهابی: بررسی وضعیت بهداشتی فروشگاههای عرضه گوشت قرمز در سطح شهرستان
ارومیه.

پرسشنامه , تحقیق , پروپوزال , پایان نامه , پاورپوینت , نمونه سوال ...

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی. بررسی ساختار و نحوه ...
بررسی آلودگی باکتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران. بررسی آلودگی ...

دكتر معصومه مهربان - پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

84-1382 بررسی آلودگی میکروبی بستنی های صنعتی و سنتی در سطح شهر مشهد و ...
بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد اکراتوکسین در ارقام مختلف کشمش در ... 91
-13890 بررسی تاثیر باکتری‌ لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC 1637 و ...

مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط - سیویلیکا

ارزیابی آلودگی باکتریایی کره های سنتی تهیه شده از شیر گاو و گاومیش در استان ...
ارزیابی سمیت نفت خام در نمونه های آب سد زاینده رود و قسمتهای مختلف تصفیه خانه آب
.... بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن های
... بررسی آلودگی میکروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز در واحدهای ...

سروتیپ های سالمونلا در تخم مرغ های بومی استان گیلان - IICCOM.org

نمونه های مشکوک از لحاظ بیوشیمیایی بررسی شدند، سپس با استفاده از کیت
سروتایپینگ تهیه شده از شرکت ... دومین عامل عفونت های گوارشی باکتریایی
شناخته شده است). 9. (. ... مختلف در سال ... آلودگی این افراد مصرف تخم مرغ های آلوده به
سرووار تیفی موریوم می ..... مصرف بستنی به سالمونلوز مبتال شدند و مشخص گردید
منشأ آلودگی،.