حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری - دانلود رایگان
دانلود رایگان


حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری - دانلود رایگاندانلود رایگان فناوری نانو، توانمندي توليد مواد،ابزارها و سيستم­هاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولي و اتمي و استفاده از خواص آن­ها درمقياس نانو می­باشد. علم نا

دانلود رایگان
حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word کلمات کلیدی: نانو کامپوزیت، اسپکتروفوتومتر، تابش فرابنفش و مریی، اشباع مرطوب
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-4- روش هاي سنتز.. 17
1-4-1- روش سل- ژل.. 17
1-4-1-1-انواع فرايند سل- ژل.. 19
1-4-1-1-1- مسير الكوكسيدي.. 19
1-4-1-1-2- مسير كلوئيدي.. 20
1-4-1-2- مراحل فرآيند سل- ژل.. 20
1-4-2- روش هيدروترمال.. 21
1-5- فنول و ویژگیهای آن.. 22
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
6- فهرست منابع.. 82
فهرست اشکال عنوان شکل صفحه
شکل1- 1- روش سل- ژل و محصولات آن در مسیر.. 18
شکل1-2- ساختار مولکولی فنول.. 23
شکل2- 1-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و3= pH.............................................30
شکل2- 2-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و7= pH.. 31
شکل2- 3-تاثیر فرآیند های مختلف در زمان های مختلف و11= pH..31
شکل3- 1- نمایی از فرآیند فوتوکاتالیستی با تیتانیا و نور فرابنفش.................................................41
شکل3- 2- لامپ فرابنفش مورداستفاده در فوتورآکتور.. 46
شکل3- 3- درپوش مورد استفاده در فوتورآکتور.. 47
شکل3- 4- فوتورآکتور.. 48
شکل3- 5- میانگین اندازه ذرات روی اکسید سنتز شده.. 51
شکل3- 6- میانگین اندازه ذرات مس اکسید.. 52
شکل3- 7- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول.. 56
شکل4- 2- بهینه سازی کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)………………………..61
شکل4- 3- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور مرئی(جذب در مقابل طول موج)62
شکل4- 4- بهینه سازی کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان)63
شکل4- 5- pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش.. 65
شکل4- 6-pHبهینه برای کاتالیست مکانیکی در نور مرئی65
شکل4- 7- مقایسه pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش و نور مرئی66
شکل4- 8- بهینه سازی زمان در نور مرئی.. 67
شکل4- 9- استفاده از ترکیب نانوکامپوزیت در فرآیند فوتوکاتالیستی68
شکل4- 10- فعال شدن تیتانیا با کاتالیستی دیگر در نور مرئی.68
شکل4- 11- بهینه سازی زمان در نور فرابنفش.. 69
شکل4- 12- شکل گیری نانوذرات به روش اشباع سازی مرطوب.. 70
شکل4- 13- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج)71
شکل4- 14- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)71
شکل4- 15- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج)72
شکل4- 16- بهینه سازی کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان)72
شکل4- 17-pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش.. 73
شکل4- 18-pH بهینه برای کاتالیست در نور مرئی.. 74
شکل4- 19- مقایسه جداسازی انواع نانوکامپوزیت در نور مرئی و فرابنفش75
شکل4- 20- بهینه سازی زمان در نور مرئی.. 76
شکل4- 21- بهینه سازی زمان در نور فرابنفش.. 76
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول1- 1 - میزان مجاز فنول براساس استاندارد HAL.. 12
جدول1- 2- فهرست روشهای مهم و ترکیبیAOPs. 13
جدول1- 3- انحلال پذیری فنول و برخی از مشتقات کلر و نیتروژن دار آن22
جدول1- 4- برخی از ویژگیهای فنول.. 24
جدول3- 1- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت مکانیکی........................................................................53
جدول3- 2- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب.. 54
جدول3- 3- شرایط انجام آزمایش.. 58
جدول4- 1- نسبت جرمی انواع کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی................................60
جدول4- 2- نسبت جرمی انواع کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب 69
مقدمه و کلیات
1-1- فناوري نانو


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نانو کامپوزیت


اسپکتروفوتومتر


تابش فرابنفش و مریی


اشباع مرطوب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن هاي فشار
سيال ..... حذف فنل از پساب هاي صنعتي از طريق به كارگيري بيورآكتور غشايي.

ﻣﺎﯾﻊ ﻏﺸﺎي ﺑﺎ ﭘﺴﺘﻪ ﻓﺮآوري ﻫﺎي واﺣﺪ ﭘﺴﺎب از ﻓﻨﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒ

ﭘﺴﺎب. ﻣﺪل ﺷﺪه. واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ. ﻣﯿﮑﺮواﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي .... ﻫﺎي. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯽ از ﭘﺴﺎب. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻧﺪ. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ... ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﯾﻦ. ﻓﻨﺎوري را در. ﺻﻨﻌﺖ. ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ. ، ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎرا.

رزومه علمی و سابقه اجرایی خانم دکتر سیمین ناصری

2, احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایندTiO2/UV غنی
شده با ... 15, بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه
شده ... با کاتالیست نانوذرات Fe3O4 تثبیت شده روی بسترکربن فعال در حذف فنل
از ... پتروشیمی آبادان با استفاده از فناوری لجن فعال همراه با پودر کربن فعال ایرانی
...

کاربرد فناوری نوین نانو در بهبود مدیریت پسماند های کشاورزی و منابع ...

در نتيجه صنعت آب، بعنوان يکي از پايه هاي حيات از اين مسئله مستثني نيست و در
بخشهاي ... ۹) حذف آرسنيک موجود در آب با استفاده از فناوري نانو و نهایتا" استفاده از آن
در .... آن ها را در تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها
شامل می شود. ..... مراحل تصفیه پساب و فاضلاب برای استفاده در صنعت و کشاورزی.

تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم ...

دو محل جداسازی شامل خاک پالایشگاه آبادان و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
بهشهر بود. ... همچنین مقدار حذف روغن که با روش گراویمتری اندازه گیری شد، برای
غلظت های ... تصفیه پسابهای روغنی با استفاده از باکتریهای تولید کننده آنزیم
لیپاز .... مقدار اسیدهای چرب تولیدی در کنار معرف فنل فتالین و هیدروکسید سدیم 05/
0 مولار ...

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع ..... ها را در
تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم ...

دو محل جداسازی شامل خاک پالایشگاه آبادان و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
بهشهر بود. ... همچنین مقدار حذف روغن که با روش گراویمتری اندازه گیری شد، برای
غلظت های ... تصفیه پسابهای روغنی با استفاده از باکتریهای تولید کننده آنزیم
لیپاز .... مقدار اسیدهای چرب تولیدی در کنار معرف فنل فتالین و هیدروکسید سدیم 05/
0 مولار ...

آلودگیهای زیست محیطی ناشی از پسابهای صنعتی ... - نفت و گاز پارس

آلودگیهای زیست محیطی ناشی از پسابهای صنعتی صنایع نفت وگاز و پتروشیمی ...
کلروهیدرین ، کاستیک ، بیس فنل A ، خاک فسفات ، پارازایلین ، اسید استیک ،
اتیلن .... حذف مواد رنگی موجود در پسابها ی صنعتی با استفاده از نانو فیلتر های
رنگی ...

فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب - فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فیلترهای نانومتری ، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع ..... ها را در
تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

کاهش بار آلودگی پساب کارخانه‌های کاغذسازی با استفاده از سورفکتانت‌ها ... کارایی
حذف فلز سنگین مس از آب شرب با استفاده از منعقد کننده های پلی فریک سولفات(
PFS)و ... فن آوری های شیرین سازی آب با استفاده از انرژی خورشید در ایران .... ارزیابی
اثرات زیست محیطی شهرک های صنعتی ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره 1 شهر قاین
...

مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با ...

پایان نامه حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو ... همچنین درصد
حذف فنول با این نانوکامپوزیت در روش اشباع سازی مرطوب، تحت تابش های مرئی و ...

اویرایش شده بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش ...

بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش اکسیداسیون پیشرفته و
... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود . ... از متداول
ترین روش های تصفیه بیولوژیکی جهت تصفیه پساب های صنعتی است) مورد بررسی
...

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب - تصفیه آب وپساب

در این روش با استفاده از نیروی سانتریفوژ، آب از لجن جدا می گردد. .... با تصفیه
فاضلاب و جداکردن موادب صنعتی ، نه تنها مخاطرات بهداشتی فاضلاب کاهش می یابد ....
آلی که برای سیستم های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف
فنل گزارش شده است. ... حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فن آوری اسمز
معکوس

افتخارات و اختراعات - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی

تهیه جاذب با استفاده از فناوری نانو به منظور حذف و جذب کلروفنول ها از آب های آلوده و
پساب ... آن به عنوان یک جاذب موثر برای حذف ترکیبات فنولی از پسابهای صنعتی.

طرح های تحقیقاتی - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

امکان سنجی حذف آمونيوماز محلولهای ابی با استفاده از جاذبه های معدنی پوميس و خاک ...
مس، سرب، کادميوم) با تعيين خصوصيات لجن توليدی از فاضلابهای صنعتی ...
بررسی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید الکتریسیته از آن با استفاده از
فناوری ... ظرفیتی با استفاده از اکسیداسیون فتوکاتالیتیکیTiO۲و تاثیر فنل و
اسید ...

طرح های تحقیقاتی - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

امکان سنجی حذف آمونيوماز محلولهای ابی با استفاده از جاذبه های معدنی پوميس و خاک ...
مس، سرب، کادميوم) با تعيين خصوصيات لجن توليدی از فاضلابهای صنعتی ...
بررسی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید الکتریسیته از آن با استفاده از
فناوری ... ظرفیتی با استفاده از اکسیداسیون فتوکاتالیتیکیTiO۲و تاثیر فنل و
اسید ...

تولید برق از مواد سمی صنایع شیمیایی و دارو سازی در دانشگاه صنعتی ...

13 آوريل 2015 ... پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با طراحی و ساخت پیل سوختی میکروبی ... دو
محفظه ای، که در طی این پروژه طراحی و ساخته شد،استفاده گردیده است. باقری با اشاره
به فرآیند حذف فنول از این پساب، خاطر نشان کرد: لجن به همراه پساب ... موجود حداکثر
میزان فنول مجاز در پسابهای خروجی به آبهای سطحی یا زیرزمینی حدود ...

روش جدید اندازه‌گیری آلاینده‌ها در پساب‌های صنعتی - ستاد ویژه توسعه ...

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
شده با نانوذرات سلنیم، برای اندازه‌گیری دی نیترو بوتیل فنل ارائه کردند. ... خود،
امکان پایش و اندازه‌گیری مواد آلاینده موجود در پساب‌های صنعتی را فراهم می‌آورد و به ...
صنعتی از جمله صنایع داروسازی، پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این ...

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - اخبار > طرح پژوهشی برای حذف ...

21 ژوئن 2015 ... ... در تخریب ساختار و حذف کامل رنگ ها و سایر آلاینده های آلی موجود در پساب ها بکار
گرفته شود. ... هدف اصلی این طرح نیز، حذف آلاینده های محیط زیست با استفاده از یک
روش ... در فرایندهای فوتوکاتالیزوری در مقیاس صنعتی، در آینده ای نه چندان دور ...
تجزیه فوتوشیمیایی فنل بعنوان یک ماده آلاینده آلی با استفاده از ذرات ...

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب - تصفیه آب وپساب

در این روش با استفاده از نیروی سانتریفوژ، آب از لجن جدا می گردد. .... با تصفیه
فاضلاب و جداکردن موادب صنعتی ، نه تنها مخاطرات بهداشتی فاضلاب کاهش می یابد ....
آلی که برای سیستم های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف
فنل گزارش شده است. ... حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فن آوری اسمز
معکوس

حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا پرگنیا

عنوان فارسی طرح, حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا
پرگنیا ... عایق، چسب های صنعتی، دترجنت ها،حفاظت کننده های چوب،نگهدارند های مواد
غذایی، سموم، ..... ع، بررسی حذف فنل از محلولهای آبی با استفاده از فناوری های
اکسیداسیون ...

روش جدید اندازه‌گیری آلاینده‌ها در پساب‌های صنعتی - ستاد ویژه توسعه ...

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
شده با نانوذرات سلنیم، برای اندازه‌گیری دی نیترو بوتیل فنل ارائه کردند. ... خود،
امکان پایش و اندازه‌گیری مواد آلاینده موجود در پساب‌های صنعتی را فراهم می‌آورد و به ...
صنعتی از جمله صنایع داروسازی، پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این ...

حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا پرگنیا

عنوان فارسی طرح, حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا
پرگنیا ... عایق، چسب های صنعتی، دترجنت ها،حفاظت کننده های چوب،نگهدارند های مواد
غذایی، سموم، ..... ع، بررسی حذف فنل از محلولهای آبی با استفاده از فناوری های
اکسیداسیون ...

بررسی حذف دو-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از فرآیند الکترو ...

ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت. ﻓﻌﺎل. ﺷﺪه. ﺑﺎ. ﯾﻮن. ﻫﺎي. آﻫﻦ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. اﻟﮑﺘﺮود. آﻫﻦ، ﺑﺮاي. ﺣﺬف ...
ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎي. ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻄﺮح. ﮔﺮدد .. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : رادﯾﮑﺎل ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت، اﻟﮑ ... ﻓﻨﻞ
اﺳﺖ. ،. ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 1(. ). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﻞ ... اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ ﺷﻮد. 2(. ). ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و در. ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺗﺮ. ،. ﭘﺴﺎب ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ. ( mg/l
.

5 - مهندسی شیمی - فورکیا

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1- مقدمه ای بر فناوری نانو 2 1-2- ضرورت انجام تحقیق
5 فصل دوم: مروری ... حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word.

پايان نامه روشهای حذف فنل و بیس فنل از پسابهای صنعتی - صفحه نخست

... فنول با فناوری عصاره گیری 34 2-12- روش جدید حذف فنل و بیس فنل از پساب
صنعتی ... در بين ترکيبات شيميايي موجود در پسآب‌هاي صنعتي، فنل و مشتقات آن
يکي از ... فرآیندهاي بیولوژیکی به دلیل توانایی موثر در حذف آلودگی‌ها با یک تاثیر
ملایم ... کرده غلظت فنل در منابع آب ورودي به تصفيه خانه متعارف آب براي استفاده
جوامع ...

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

بررسی پتانسيل فناوری های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی در حذف
پر کلرو اتيلن ... خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی و تعیین قابلیت استفاده از آن
در کشاورزی .... بررسی عوامل موثر بر فرایند شبه فنتون، در حذف فنل از محلول های آبی
.... حذف آنیون های نیترات و فسفات با استفاده از ریز جلبک Chlorella vulgarisو ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن هاي فشار
سيال ..... حذف فنل از پساب هاي صنعتي از طريق به كارگيري بيورآكتور غشايي.

مقاله بررسی بهترین روش‌های تصفیه و حذف فنل از پساب صنایع مختلف ...

بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از
نانوفیلتراسیون – مطالعه ... عاری سازی تولوئن از پسابهای صنعتی با استفاده از هوا
...

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب - تصفیه آب وپساب

در این روش با استفاده از نیروی سانتریفوژ، آب از لجن جدا می گردد. .... با تصفیه
فاضلاب و جداکردن موادب صنعتی ، نه تنها مخاطرات بهداشتی فاضلاب کاهش می یابد ....
آلی که برای سیستم های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف
فنل گزارش شده است. ... حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فن آوری اسمز
معکوس

دانشکده بهداشت - طرح تحقیقاتی

بررسي حذف سم مالاتيون از پساب سنتتيک با استفاده از جاذب نانوگرافن ... بررسی
شاخص های عملکردی بيوراكتور غشايي مستغرق (SMBR) در تصفيه فاضلاب صنعتي
در ... بررسی مقایسه ای کارایی فناوری های سونولیز و فتولیز در حذف رنگزای بازيک
... بررسي كارايي فرآيند حذف نانوفتوکاتاليستي بیس فنل Aبوسیله پرتو ...

بررسی اثر فنل با غلظت های مختلف بر کارآئی برکه تثبیت ... - پژوهان

با توجه به این امرمهم تحقیق در دستیابی به فناوری متناسب برای حفظ منابع آب
ازاولویت ... در بین ترکیبات شیمیایی موجود در فاضلاب های صنعتی، فنل و مشتقات
آن یکی از ... حذف ساده فنل ها تحت شرایط متان زایی با استفاده از صافی های بی هوازی و
...

فناوری‌های نو تصفیه پساب‌های حاصل از فعالیت پتروشیمی‌ها

29 ا کتبر 2016 ... بهینه سازی وضع تولید پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی و شهری برای احیای ... با توجه
به درجه تصفیه مورد نیاز در این فرآیند سه گام زیر دنبال می‌شود: ... سرانجام سیال دارای
کیفیت مطلوب، برای استفاده دوباره تخلیه می شود. ... رسوب فنول، هیدروکربن‌ها و حذف
روغن در روش انعقاد الکتریکی، تحت زمان‌های نگهداری و چگالی ...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word - دانلود 3

28 دسامبر 2016 ... حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word. کلمات کلیدی: نانو
کامپوزیت، اسپکتروفوتومتر، تابش فرابنفش و مریی، اشباع ...

بررسی روش های خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو - ویستا

اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... استفاده
از فشارهای بسیار بالا در فرآیند اسمز معکوس، اگر چه منجر به تهیه آب با ... ای آب (
شامل تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی) حذف یون های فلزات سنگین می باشد. ... ها
را در تصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می
شود.

نشريه مهندسي شيمي ايران - نشریه مهندسی شیمی ایران

مدلسازی تجربی جذب سطحی 4- کلرو-2- نیترو فنل بر روی کائولن با استفاده از روش
... بررسي شبكه هيدروژن در پتروشيمي نوري (برزويه) با استفاده از فناوري پينچ ...
بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید ....
فرصت‌ها و چالش‌های جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب واحدهای صنعتی سرب و ...

اویرایش شده بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش ...

بررسی حذف فنل از پساب پالایشگاه با استفاده از دو روش اکسیداسیون پیشرفته و
... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود . ... از متداول
ترین روش های تصفیه بیولوژیکی جهت تصفیه پساب های صنعتی است) مورد بررسی
...

تصفیه مواد سمی به کمک باکتری در فرایند تصفیه بیولوژیکی ...

برای تصفیه فاضلاب های حاوی فنل روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها ... تر و بی
خطر تبدیل کرد، به طور مثال می توان با استفاده از همین میکروارگانیسم ها فنل را ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. ... صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب ...

بررسي تجزيه فتوکاتاليستي فنل بوسيله فرآيند ناپيوسته ...

زمينه و هدف : در بين ترکيبات شيميايي موجود در پسآبهاي صنعتي، فنل و ... فنل از
نمونه هاي آزمايشگاهي و پسآب صنايع پتروشيمي با استفاده از اشعه UV و ...
بيشترين راندمان حاصله از انجام آزمايشات حذف فنل در فرآيند فتوکاتاليستي ..... در
مقياس آزمايشگاهي مي تواند زمينه مناسبي جهت بكارگيري اين فناوري در مقياس عملي
ايجاد نمايد.

دانلود مقاله بررسي روش هاي حذف کروم از منابع آبي با استفاده از فناوري ...

26 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله حذف مس از آب ها و پساب ها با روش نانو فيلتراسيون تحت pdf ... حذف فنول از
پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو | هزار و یک .

تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم ...

دو محل جداسازی شامل خاک پالایشگاه آبادان و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
بهشهر بود. ... همچنین مقدار حذف روغن که با روش گراویمتری اندازه گیری شد، برای
غلظت های ... تصفیه پسابهای روغنی با استفاده از باکتریهای تولید کننده آنزیم
لیپاز .... مقدار اسیدهای چرب تولیدی در کنار معرف فنل فتالین و هیدروکسید سدیم 05/
0 مولار ...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word - ژئو فایل

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word ... فرابنفش و مریی،
اشباع مرطوب فهرست عناوین عنوان صفحه فصل اول مقدمه و کلیات ۱-۱- فناوري ‌نانو.

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word - دانلود 3

28 دسامبر 2016 ... حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word. کلمات کلیدی: نانو
کامپوزیت، اسپکتروفوتومتر، تابش فرابنفش و مریی، اشباع ...

شيمي - جداسازي وخالص سازي - blogfa.com

اخیراً با ورود فناوری های نوین ازقبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... به عنوان
جداساز محیطی درخالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی ازآب آلوده استفاده می شدند. ...
(شامل تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی) حذف یون های فلزات سنگین می باشد. ...
درتصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی - تولید کننده پیشرو در طرح های فرایند تصفیه آب ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. .... یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ ...

مقالات - پژوهش صنعت آب

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های
فاضلاب ... حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکروبی ·
حذف ...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word - ژئو فایل

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word ... فرابنفش و مریی،
اشباع مرطوب فهرست عناوین عنوان صفحه فصل اول مقدمه و کلیات ۱-۱- فناوري ‌نانو.

تولید برق از مواد سمی صنایع شیمیایی و دارو سازی در دانشگاه صنعتی ...

13 آوريل 2015 ... پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با طراحی و ساخت پیل سوختی میکروبی ... دو
محفظه ای، که در طی این پروژه طراحی و ساخته شد،استفاده گردیده است. باقری با اشاره
به فرآیند حذف فنول از این پساب، خاطر نشان کرد: لجن به همراه پساب ... موجود حداکثر
میزان فنول مجاز در پسابهای خروجی به آبهای سطحی یا زیرزمینی حدود ...

دانلود پایان نامه ارشد - متن کامل فرمت ورد | پایان نامه های ارشد که به زودی ...

16 مارس 2016 ... (همگی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد) البته شاید وقتی شما این صفحه را می. ...
حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو.docx

حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا پرگنیا

عنوان فارسی طرح, حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از جاذب طبیعی مورینگا
پرگنیا ... عایق، چسب های صنعتی، دترجنت ها،حفاظت کننده های چوب،نگهدارند های مواد
غذایی، سموم، ..... ع، بررسی حذف فنل از محلولهای آبی با استفاده از فناوری های
اکسیداسیون ...

شيمي - جداسازي وخالص سازي - blogfa.com

اخیراً با ورود فناوری های نوین ازقبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و ... به عنوان
جداساز محیطی درخالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی ازآب آلوده استفاده می شدند. ...
(شامل تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی) حذف یون های فلزات سنگین می باشد. ...
درتصفیه آب به منظور حذف آلودگی های ناشی از ترکیبات آلی نظیر فنل ها شامل می شود.

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word - ژئو فایل

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو word ... فرابنفش و مریی،
اشباع مرطوب فهرست عناوین عنوان صفحه فصل اول مقدمه و کلیات ۱-۱- فناوري ‌نانو.

تصفیه مواد سمی به کمک باکتری در فرایند تصفیه بیولوژیکی ...

برای تصفیه فاضلاب های حاوی فنل روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها ... تر و بی
خطر تبدیل کرد، به طور مثال می توان با استفاده از همین میکروارگانیسم ها فنل را ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. ... صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب ...

روش جدید اندازه‌گیری آلاینده‌ها در پساب‌های صنعتی - ستاد ویژه توسعه ...

19 ژوئن 2013 ... پژوهشگران دانشگاه‌های مراغه و تبریز با استفاده از واکنش‌های نورتابی شیمیایی ...
شده با نانوذرات سلنیم، برای اندازه‌گیری دی نیترو بوتیل فنل ارائه کردند. ... خود،
امکان پایش و اندازه‌گیری مواد آلاینده موجود در پساب‌های صنعتی را فراهم می‌آورد و به ...
صنعتی از جمله صنایع داروسازی، پتروشیمی و نساجی و بررسی حذف این ...

ﻣرورى بر ﻓﻨاورى نانو در تﺼﻔیﻪ ﭘﺴاب ﺻﻨﻌﺖ نﺴاﺟی

فنــاوری نانــو ســبز اســتفاده از محصــوالت و. تجهیــزات فنــاوری نانــو ... صنعــت
نســاجی بــا توجــه بــه نــوع مــواد خــام مــورد اســتفاده از آن بــه ســه. بخـش عمـده ... فنل.
رزین ها. نرم کن ها. ترکیبات کلردار. حالل ها. انواع فلزات سنگین: کروم،. روی، نیکل،
... تصفیـه پسـاب بـه فرایندهایـی اطـاق می شـود کـه بـرای حـذف آالینده های. موجـود در
پسـاب ...

مقاله بررسی بهترین روش‌های تصفیه و حذف فنل از پساب صنایع مختلف ...

بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از
نانوفیلتراسیون – مطالعه ... عاری سازی تولوئن از پسابهای صنعتی با استفاده از هوا
...

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی - تولید کننده پیشرو در طرح های فرایند تصفیه آب ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. .... یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ ...

DOURAN Portal V4.0.0.0 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

adsorption on activated carbon",Chemical Technology, An IndianJournal, 7(2) ....
و ترمودینامیک حذف فنل از پساب صنعتی با استفاده از جاذب های کربنی در شرکت ...

SID.ir | حذف آنزيمي آلاينده هاي فنلي از پسابهاي صنعتي

در اين تحقيق از آنزيم پراکسيداز ترب کوهي براي حذف فنل استفاده شده است. ابتدا
امکان پذيري فرآيند در مقياس آزمايشگاهي و با محلولهاي سنتزي 1 تا 10 ميلي مولاز ...

افتخارات و اختراعات - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی

تهیه جاذب با استفاده از فناوری نانو به منظور حذف و جذب کلروفنول ها از آب های آلوده و
پساب ... آن به عنوان یک جاذب موثر برای حذف ترکیبات فنولی از پسابهای صنعتی.

تصفیه مواد سمی به کمک باکتری در فرایند تصفیه بیولوژیکی ...

برای تصفیه فاضلاب های حاوی فنل روشهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها ... تر و بی
خطر تبدیل کرد، به طور مثال می توان با استفاده از همین میکروارگانیسم ها فنل را ...
های بیولوژیکی ترکیبی با بازده بالای 99درصد در خصوص حذف فنل گزارش شده است
. ... صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب ...