پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - دانلود رایگان
دانلود رایگان


پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان این پرسشنامه برای سنجش میزان درک مطلب دانشآموزان ساخته شده است و دارای روایی و پایایی و نمره گذاری می باشد

دانلود رایگان
پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
درک مطلب،


آزمون


پرسشنامه


روش تحقیق


ابزار اندازه گیری


مهرنژاد


1379


1392


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه مشاوره و برنامه ریزی بیست - چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟۷ ...

چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟۷ نکته موثر در یادگیری زبان های خارجی (زبان ....
برخی دانش‌آموزان از این موضوع شکایت دارند که حجم مطالب درسی‌شان زیاد است و زمان ....
آزمون شخصیت مایرز- بریگز (Myers-Briggs Type Indicator)، (MBTI)، پرسشنامه ...

(ل‍ر زب‍ان‌ ب‍ودن‌) ب‍رم‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ درک‌ م‍طل‍ب‌

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌. ی‍ادگ‍ی‍ری‌. گ‍وی‍ش‌ ل‍ری‌. درک‌ م‍طل‍ب‌ ...
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دو زب‍ان‍گ‍ی‌ در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ ...
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: ش‍ام‍ل‌: ۱- پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ردی‌ و خ‍ان‍وادگ‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۲-
دف‍ات‍ر ...

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

الف: به دلیل آن است که شما مطلب را به خوبی توضیح نداده اید.(-). ب: به دلیل آن است که
دانش آموزان در درک مفاهیم مشکل، دیر آموز هستند. 3. اگر اغلب دانش آموزان شما در ...

نقش آموزش راهبردهاي فراشناختي در درك مطلب و سرعت يادگيري دانش ...

ابزار پژوهش :پرسشنامه دانش فراشناختی، ۲ پرسشنامه تقریبا موازی‌درک مطلب،
کرونومتر، ... آموزش تلفیقی‌راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش‌آموزان قوی و
ضعیف ...

طرح واره های مربوط به درک دانش آموزان سال دوم از سینماتیک

28 آگوست 2010 ... طرح واره های مربوط به درک دانش آموزان سال دوم متوسطه مبحث سینماتیک از كتاب
فيزيك ... هر فردی احساسی از متن مبتنی بر تجارب قبلی که در مغز دارد، مي سازد. ....
در اين مطالعه يك گروه از دانش آموزان به سؤالات در قالب پرسشنامه و گروهي ...

گروه درسي پایه دوم - پرلز (تقویت سواد خواندن)

گروه درسي پایه دوم - پرلز (تقویت سواد خواندن) - مطالب روز. ... توانايي درك مطلب،
تفسير و استنتاج از متون درسي و غيردرسي، دانش آموزان را با ... 3 پرسش‌نامه مدرسه.

گروه مشاوره و برنامه ریزی بیست - چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟۷ ...

چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟۷ نکته موثر در یادگیری زبان های خارجی (زبان ....
برخی دانش‌آموزان از این موضوع شکایت دارند که حجم مطالب درسی‌شان زیاد است و زمان ....
آزمون شخصیت مایرز- بریگز (Myers-Briggs Type Indicator)، (MBTI)، پرسشنامه ...

آموزشی - پرورشی - " پرلز چيست ؟ "

تعريف سواد خواندن بر اساس پرلز چنين است : " توانايي ساخت معنا و درك مطلب و ... هاي
مربوط به متن هاي دفترچه هاي آزمون ، با پرسشنامه هاي پنج گانه ( معلّم ، دانش آموز ...

شیوه های ارزیابی تفاوت های میان فردی دانش آموزان | جستجو | لوکس دنلود

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی كه شامل
فراوانی ... دانلود مقاله روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی .....
هدف نهايی آموزش ریاضی به دانش آموزان کمک به درک مطلب، کاربرد مهارتها در عمل و
یادآوری ...

طرح واره های مربوط به درک دانش آموزان سال دوم از سینماتیک

28 آگوست 2010 ... طرح واره های مربوط به درک دانش آموزان سال دوم متوسطه مبحث سینماتیک از كتاب
فيزيك ... هر فردی احساسی از متن مبتنی بر تجارب قبلی که در مغز دارد، مي سازد. ....
در اين مطالعه يك گروه از دانش آموزان به سؤالات در قالب پرسشنامه و گروهي ...

رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی ...

جامعه این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی منطقه 7 ...
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش فراشناختی و پرسشنامه درک مطلب خواندن بود.

آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪن درك ﻣﻄﻠﺐ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮدي و ﻋﻮ

1 مه 2012 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧـﺶ. -. آﻣﻮز. و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺪ. ن ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ
زﻣﻴﻨﻪ. ﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. و ﻧﻴﺰ. ﻧﻤﺮه. درك ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن در دو. ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ...

بررسی رابطه بین درک مطلب خواندن و اجزای دانش فراشناختی در دانش ...

بررسی رابطه بین درک مطلب خواندن و اجزای دانش فراشناختی در دانش آموزان پایه پنجم
... ابزار تحقیق : پرسشنامه درک مطلب محقق ساخته برای سنجش میزان درک مطلب و ...

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - فروشگاه ، مقاله، پرسشنامه، مبانی نظری و

7 ژوئن 2015 ... این پرسشنامه برای سنجش میزان درک مطلب دانشآموزان ساخته شده است و دارای روایی و
پایایی و نمره گذاری می باشد.

اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) برای هر دو گروه در مرحله پیش آزمون
... براساس نتایج میتوان گفت آموزش خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را
افزایش میدهد. ... 2-آموزش پردازش اطلاعات (راهبردهای به خاطرسپاری، یادآوری، درک مطلب).

تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و ...

پژوهش حاضر میکوشد تا با مقایسه مقولهبندی زبانی در دانشآموزان بینا، کمبینا و
نابینا تفاوت ... ابزار این پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته است که پس از رواییسنجی
و ... اصل مقاله. مقدمه. مقولهبندی مفاهیم به عنوان تفسیر یک تجربه با توجه به ... در
جمله، آشنایی با انواع مختلف روابط معنایی بین کلمات و میزان درک مفاهیم ذهنی
انتزاعی و ...

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش ...

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم
راهنمایی شهر تهران. نویسنده: فرخی،نور علی؛ سیف،علی اکبر؛. پاییز 1384 - شماره 1 (
20 ...

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان | فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل

2 دسامبر 2016 ... پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان آزمون درک مطلب دانش آموزان محقق ساخته دارای سه متن و
هر متن دارای ۴ سوال روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد… جزئیات ...

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش ...

تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم
راهنمایی شهر تهران. نویسنده: فرخی،نور علی؛ سیف،علی اکبر؛. پاییز 1384 - شماره 1 (
20 ...

مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمزوپرلز - پژوهش ها

ارتباط عوامل شناختي فردي و خانوادگي با ابعاد درک مطلب خواندن دانش آموزان چهارم
ابتدايي شرکت کننده در مطالعه پرلز 2006، مطالعات برنامه درسي، 20 (5)، 37-57.

پایان نامه تکلیف شب و اثرات آن بر یادگیری دانش آموزان - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه تکلیف شب و اثرات آن بر یادگیری دانش آموزان. ... سوالات پرسشنامه و
جداول مربوط به فرضيه شماره پنج 101-63 سوالات پرسشنامه و جداول مربوط ..... مثلا به
محصل بگويد انجام اين تكليف شما را در درك مطلب مورد نظر ياري دهد. چنانچه تكاليف ...

پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن - رز بلاگ

28 دسامبر 2016 ... پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن در ميان دانش آموزان دوره متوسطه. .... بررسی
مهارت‌های شناختی و فراشناختی شاگردان درخواندن و درک‌ مطلب .

بهبود درک مطلب دانش آموزان - پاکدلها،وب سایت جامع اختلالات یادگیری

2 ژانويه 2017 ... اگر دانش اموزان شما در درک مطلب مشکل دارند،تمرینات زیر مفید خواهد بود. ✓ تهیه
کتاب داستان های متناسب با سن دانش آموز تا دانش آموز بخواند و خلاصه را ... 134 مقاله و
فایل های pdf اختلالات یادگیری (*رایگان*) (۳); پرسشنامه ها و ابزار ...

نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن، خودپنداره و ...

اثر مستقیم نگرش خواندن دانش آموز در عملکردش در درک مطلب مثبت و معناداراست. ... های
مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان ، نگرش خواندن دانش آموزان و ...

درک مطلب شنیدن - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

همچنین قبل از شروع یک پرسش نامه خود کارآمدی همراه با پیش ازمون جهت ارزشیابی ...
دانش آموزان زبان انگلیسی بنا به دلایل مختلف در مهارت خواندن و درک مطلب متفاوت عمل
...

دانلود فایل » آرشیو پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - دانلود فایل

19 ژانويه 2017 ... پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان. آزمون درک مطلب دانش آموزان محقق ساختهدارای سه متن و
هر متن دارای ۴ سوال روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد…

Archive of SID

خاطرنشان کرد که راهبردهاي یادگیري در تئوري یا در عمل براي دانش آموزان از اهمیت ...
فرد از نظر زمان، تالش و توجه به زبان مقصد به شکل مجموعه اي از راهبردها براي درک و .....
پرسشنامه سنجش مهارت زبانی نلسون از 50 سؤال لغت،گرامر و تلفظ متن کلوز چهار ...

اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) برای هر دو گروه در مرحله پیش آزمون
... براساس نتایج میتوان گفت آموزش خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را
افزایش میدهد. ... 2-آموزش پردازش اطلاعات (راهبردهای به خاطرسپاری، یادآوری، درک مطلب).

magiran.com: فصلنامه روانشناسي تربيتي، شماره 18

نقش مولفه هاي انتظار- ارزش بر پيشرفت شيمي دانش آموزان .... اثر بخشي آموزش
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه 11
آموزش و ...

فرهنگ (شکوه، ادب، تربیت ) - دانش آموزان توجه کنند:چگونه درک مطلب خود ...

چکیده: یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری، درک مطلب می باشد. هر چه ادراک و دریافت
بهتر باشد، یادگیری و یادآوری مطالب نیز آسان تر می شود. برای درک بهتر باید هدف و
...

شیوه های ارزیابی تفاوت های میان فردی دانش آموزان | جستجو | لوکس دنلود

با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی كه شامل
فراوانی ... دانلود مقاله روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی .....
هدف نهايی آموزش ریاضی به دانش آموزان کمک به درک مطلب، کاربرد مهارتها در عمل و
یادآوری ...

آموزشی - پرورشی - " پرلز چيست ؟ "

تعريف سواد خواندن بر اساس پرلز چنين است : " توانايي ساخت معنا و درك مطلب و ... هاي
مربوط به متن هاي دفترچه هاي آزمون ، با پرسشنامه هاي پنج گانه ( معلّم ، دانش آموز ...

آموزش خواندن و درك مطلب - بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

22 مه 2014 ... مقدمهمهارت در خواندن و درك مطلب، از مهم‌ترين نيازهاي يادگيري دانش‌آموزان است. درك مطلب،
اعم از فهم متن و تفسير و استنتاج از متون درسي و غيردرسي، ...

Archive of SID

خاطرنشان کرد که راهبردهاي یادگیري در تئوري یا در عمل براي دانش آموزان از اهمیت ...
فرد از نظر زمان، تالش و توجه به زبان مقصد به شکل مجموعه اي از راهبردها براي درک و .....
پرسشنامه سنجش مهارت زبانی نلسون از 50 سؤال لغت،گرامر و تلفظ متن کلوز چهار ...

گروه درسي پایه دوم - پرلز (تقویت سواد خواندن)

گروه درسي پایه دوم - پرلز (تقویت سواد خواندن) - مطالب روز. ... توانايي درك مطلب،
تفسير و استنتاج از متون درسي و غيردرسي، دانش آموزان را با ... 3 پرسش‌نامه مدرسه.

ی درک دانش آموزان ریاضی از ارتباط ریاضی با زندگ - کنفرانس های ...

این مقاله درک دانش آموزان. رشته ریاضی. از ارتباط ریاضی با زندگی می باشد. روش
تحقیق. از نوع. زمینه یابی می باشد. که. ا. ز یک. پرسشنامه استفاده می شود. و. روش
نمونه ...

در درس را مهارت خواندن و درک مطلب چگونه توانستم با استفاده از شیوه های

مهارت خواندن و درک مطلب. را ... یادگیری دانش آموزان تا اندازه ی زیادی منوط به حضور
واقعی آن ها در کالس درس است. ... استفاده از پرسشنامه که در اختیار دانش آموزان کالس. /
7.

نـقـد زبـان و ادبـيـات خـارجـی - نقد زبان و ادبیات خارجی

گونه ای یکسان از این راهبردها درانواع متون درک مطلب استفاده کردند. براساس این ...
فراشناختی را در کالس ارائه نمایند تا به دانش آموزان کمک کنند گامی در جهت یادگيری
..... پرسشنامه ی راهبردهای فراشناختی پاسخ گفت در حالی که گروه آزمایش در سه رشته.

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان ...

12 سپتامبر 2016 ... پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان. آزمون درک مطلب دانش آموزان محقق ساختهدارای سه متن و
هر متن دارای ۴ سوال روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد…

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان .... و ابزار تحقيق
شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. مقدمه ..... كارول (Carroll,1975)
پيشنهاد كرد براي اينكه يك دانش آموز به خواندن درك مطلب زبان فرانسه به عنوان زبان ...

بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبودی ...

در این پژوهش آزمودنی ها، 60 دانش آموز (30دختر و 30 پسر) ضعیف در درک مطلب بودند ...
فرم نشانگان نارساخوانی، پرسشنامه ارزیابی درک مطلب توسط معلم و پرسشنامه محقق ...

magiran.com: فصلنامه روانشناسي تربيتي، شماره 18

نقش مولفه هاي انتظار- ارزش بر پيشرفت شيمي دانش آموزان .... اثر بخشي آموزش
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه 11
آموزش و ...

لینک دانلود مقاله راهبردهای فراشناخت، سواد خواندن 27 صفحه

نتایج پژوهش ها عملکرد بسیار ضعیف دانش آموزان ایرانی را در حیطة خواندن و درک ... (
1379)، آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد و درک مطلب دانش آموزان پسر پایه اول
..... شد این پرسشنامه شامل 15 آیتم بود و 9 گذاره با توجه به نظرات مجهول درک مطلب شد.

دانلود فایل » آرشیو پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - دانلود فایل

19 ژانويه 2017 ... پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان. آزمون درک مطلب دانش آموزان محقق ساختهدارای سه متن و
هر متن دارای ۴ سوال روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد…

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

الف: به دلیل آن است که شما مطلب را به خوبی توضیح نداده اید.(-). ب: به دلیل آن است که
دانش آموزان در درک مفاهیم مشکل، دیر آموز هستند. 3. اگر اغلب دانش آموزان شما در ...

بهبود راهبرد‌های خواندن و درک مطلب انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان از ...

همچنین به تمامی شرکتکنندگان پرسشنامه راهبرد‌های خواندن و درک مطلب داده شد. نتایج
نشان داد که آموزش راهبرد‌های خواندن و درک مطلب از طریق حاشیهنویسی در برگه‌های آزمون ...

magiran.com: فصلنامه روانشناسي تربيتي، شماره 18

نقش مولفه هاي انتظار- ارزش بر پيشرفت شيمي دانش آموزان .... اثر بخشي آموزش
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه 11
آموزش و ...

پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان - تخفیفستان فایل

10 ژانويه 2017 ... پرسشنامه درک مطلب دانش آموزان – فروشگاه ، مقاله، پرسشنامه، مبانی نظری و sidfa.4kia
.ir/info/6322/پرسشنامه-درک-مطلب-دانش-آموزان/ Cached7 ژوئن ...

magiran.com: فصلنامه روانشناسي تربيتي، شماره 18

نقش مولفه هاي انتظار- ارزش بر پيشرفت شيمي دانش آموزان .... اثر بخشي آموزش
راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمايي منطقه 11
آموزش و ...

جلسه آموزشی پرلز - دبستان آریاشهر دختران - علوی

21 ا کتبر 2015 ... جنبه‌های‌ مربوط‌ به‌ فرآیند درک‌ مطلب‌ و هدف‌های‌ خواندن‌ از طریق‌ پرسش‌ و ... ت‌) پرسشنامه‌
چگونگی‌ سواد آموزی‌ به‌ دانش‌آموزان‌ ابتدایی‌؛ که‌ چگونگی‌ آموزش‌ ...

اختلالات یادگیری - پرسشنامه غیر رسمی خواندن

معلم برای بررسی درک مطلب در باره هر مجموعه چهار تا ده سوال از دانش آموز می پرسد. با
استفاده از پرسشنامه غیر رسمی خواندن می توان سه سطح خواندن را معین کرد :.