مقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ - دانلود رایگان
دانلود رایگان


مقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ

دانلود رایگان
مقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕمقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮐﺮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﭼﮏ ﺁﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻴﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮﮐﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭ ﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ● ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭ ﻣﺎﺗﻮﺭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮐﺮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﭼﮏ ﺁﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻳﮏ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ: ● ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ


مقاله ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ


دانلودﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترانسفور ماتورهای برق - هوپا

در این مقاله به اختصار ترانسفورماتورها، ساختمان آنها، تعمیرات و نگهداری آنها مورد
بررسی قرار گرفته است. ○ ساختمان ترانسفور ماتور ترانسفورماتورها را با توجه به
...

مهندسی برق - آشنایی با ترانسفورماتورهای سه فاز

28 ژانويه 2015 ... در این مقاله ابتدا با عناصر ضروری که در بالا گفته شد آشنا شده و سپس مواردی که در
محاسبه و طراحی و راه اندازی ترانسفورماتورها مورد نیاز هست از جمله : ...

کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت بر

راهنماي آزمايش ها و تعمير و نگهداري ترانسفورماتورهاي قدرت عنوان و نام پدیدآور: /
تأليف و ..... برق دار ترانسفورماتور و هم چنين تجهيزات آزمايش در نظر گرفته شود. در
اين ...

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران

تازه‌ترین مقاله‌ها: دوره 14، شماره 2 - ( مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران - جلد 14 ...
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش
آشوب ... ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده
در ...

اجزاء محدود کمپکت با استفاده از روش در ترانسفورماتور ها سيم پيچ ...

d.azizian. 3. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، گروه مهندسی برق، زنجان، ایران ... با توجه
به کارب. ردها و. طراحی خاص ترانسفورماتور کمپکت، در این مقاله عالوه بر.

PDF[فایل ورد Word مقاله بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه ...

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮوژه : اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﺳﯿﻠﻪ ای اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺳﺎﮐﻦ ...

ملاحظات

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي .... وﻗﺘﻲ ﻳﻚ
ﺗﺮاﻧﺲ در ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق دار ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺴﺘﻪ آﻫﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ رود زﻳﺮا ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺷﺎر از ﺣﺪ اﺷﺒﺎع.

دریافت فایل

بررسی سیستم های اطفاء حریق ترانسفورماتورهای قدرت در شبکه ایران. با پیشرفت
و توسعه صنعت برق در سالهای اخیر مسأله حریق در صنعت برق از ... در این مقاله.

بارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع

بارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع. رضا وفائی ... شرح مقاله: چشم انداز
تحولی که در مقابل صنعت برق و بطور کلی انرژی گسترده است خصوصیات. اقتصادی
و ...

چهارچوب فصلنامه - فصلنامه ترانسفورماتور

مخاطبینی که فصلنامه ترانسفورماتور برای خود هدف گذاری نموده است طیف وسیعی از
... ارشد صنعت برق و دانشجویان و اساتید رشته برق – قدرت دانشگا هها را دربرمی گیرد
. ... تجارب بهره برداری: چاپ حداقل یک مقاله در خصوص مسایل بهره برداری، سرویس و ...

دانلود رایگان مقاله در مورد ترانسفورماتور های جریان : مقالات کاغذی | مرجع ...

5 مارس 2017 ... ترانسفورماتور های جریان - در پستهاي فشارقوي به منظور اندازه گيري مقدار جريان و يا
حفاظت تجهيزات توسط رله هاي حفاظتي ... حجم فایل: 23 کیلوبایت; منبع: مقالات
کاغذی | مرجع دانلود رایگان مقاله ... رشته مهندسي برق و الكترونيك ...

چهارچوب فصلنامه - فصلنامه ترانسفورماتور

مخاطبینی که فصلنامه ترانسفورماتور برای خود هدف گذاری نموده است طیف وسیعی از
... ارشد صنعت برق و دانشجویان و اساتید رشته برق – قدرت دانشگا هها را دربرمی گیرد
. ... تجارب بهره برداری: چاپ حداقل یک مقاله در خصوص مسایل بهره برداری، سرویس و ...

تخمین مقدار رطوبت کاغذ ترانسفورماتور در حال کار بر اساس میزان ...

با خارج شدن ترانسفورماتور قدرت از شبکه برق .... در مقاله های. [. -7. 5]. گارسیا با
بررسی فرآین د خ روج رطوب ت از. عایق های آغشته به روغن تحت حرارت های مختل ف و
بدس ...

SID.ir | تعيين يک مدل جديد براي مطالعه پديده فوق اشباع در طول برق دار ...

يکي از عملکردهاي ناخواسته حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور در طي برق دار کردن
ترانسفورماتور قدرت باردار رخ مي دهد كه به آن پديده فوق اشباع مي گويند. در اين مقاله
...

دانلود پروژه برق درباره ترانسفورماتور ها - مکاله دانلود پروژه و مقاله

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و
الکترونیک، با عنوان ترانسفورماتورها ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این
پروژه ...

مرجع مقالات برق - ترانسفورماتور ها

مرجع مقالات برق - ترانسفورماتور ها - مقاله , پروژه , تحقیق , فیلم , کتاب و . . . درباره
برق.

Paper Title - ResearchGate

ترانسفورماتورهای روغنی توزیع. کیلوولت که برای کلیه شرکت. های. توزیع نیروی
برق کشور الزم. االجراست، جهت مقایسه سه نمونه. ترانسفورماتور. با سطوح تلفات ...

مقاله"تأثیر نصب سایبان بر عملکرد ترانسفورماتورهاي ... - برق نیوز

5 آگوست 2017 ... نقش بسیار مهم ترانسفورماتور‌ها در شبکه توزیع برق و انتقال انرژی، موجب توجه ویژه
به این عنصر مهم شبکه برق گردیده تا با افزایش قدرت خروجی، ...

دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ...

1 آوريل 2016 ... دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... توزیع برق;
محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع ...

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ... به این صورت که
جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در
...

خطر زلزله در تهران و بررسی مدهای خرابی تجهیزات توزیع نیروی برق به ...

در این مقاله به بررسی آسیب پذیری تجهیزات توزیع برق در زلزله و روش های بهسازی
... تجهیزات توزیع برق تهران، ترانسفورماتور، عملکرد مقابله لرزه ای، آسیب پذیری ...

مقالات شركت - شرکت توزیع برق شیراز

شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز. ... مقالات شركت. آثار پژوهشي شركت توزيع
... بررسي ساختمان ترانسفورماتورهاي خارجي موجود در شبكه هاي توزيع. حسن جباري.

مقاله ترانسفورماتورهای توزیعی | پایگاه علوم مهندسی ایران

24 جولای 2017 ... این ترانسفورمر، ولتاژ شبکه توزیع فشار متوسط را کاهش داده و سطح ولتاژ مورد نیاز
مشترکان را فراهم می‌کند (ولتاژ برق شهر). این ترانسفورماتورها ...

تحقیق در مورد ترانسفورماتور - مگ ایران | دانلود مقاله

ترانسفورماتور مقدمه امروزه با توسعه روز افزونی که در طی چند دهه اخیر در سطح زندگی
مردم کشورمان مشاهده می شود استفاده از برق وسایل برقی شتاب و گسترش رو افزونی ...

Paper Title - ResearchGate

ترانسفورماتورهای روغنی توزیع. کیلوولت که برای کلیه شرکت. های. توزیع نیروی
برق کشور الزم. االجراست، جهت مقایسه سه نمونه. ترانسفورماتور. با سطوح تلفات ...

دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ...

1 آوريل 2016 ... دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... توزیع برق;
محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع ...

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت - مقالات. ... قسمتهاي اصلي در ساختمان
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني عبارتند از: 1- هسته يك مدار مغناطيسي 2- سيم پيچ هاي
...

تحقیق بررسی کاربرد و ساختار انواع ترانسفورماتورهای حالت جامد (SST)

تحقیق بررسی کاربرد و ساختار انواع ترانسفورماتورهای حالت جامد (SST) ... دسته:
فروشگاه تحقیق مهندسی, فروشگاه مهندسی برق برچسب: ترانسفورماتورهای حالت جامد
...

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. ... به این صورت که
جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در
...

دانلود پروژه ترانسفورماتورهای توزیع روغنی | ویکی پاور

بازم به ذکر است که ترانسفورماتورهای توزیع همگی کاهنده ولتاژ هستند. فهرست مطالب
... موضوع : پروژه و مقالات, مهندسی برق; نویسنده : Admin; بدون نظر »; 3,295 بازدید.

مقاله برق قدرت - درباره ترانسفورماتور

مقاله برق قدرت - درباره ترانسفورماتور - Project high Voltage IRAN.

دانلود رایگان مقاله در مورد ترانسفورماتور های جریان : مقالات کاغذی | مرجع ...

5 مارس 2017 ... ترانسفورماتور های جریان - در پستهاي فشارقوي به منظور اندازه گيري مقدار جريان و يا
حفاظت تجهيزات توسط رله هاي حفاظتي ... حجم فایل: 23 کیلوبایت; منبع: مقالات
کاغذی | مرجع دانلود رایگان مقاله ... رشته مهندسي برق و الكترونيك ...

اساس کار ترانسفورماتور|برق به زبان ساده | آموزش برق و قدرت

10 آگوست 2012 ... ترانسفورماتور بر اساس القا متقابل کار میکند و می تواند مقدار ولتاژ یا جریان را ...
تعداد دور اولیه و ثانویه این امر را تحقیق نمایید-آموزش برق و قدرت.

اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بكارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي ...

عنوان: اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بكارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع.
نوع ارائه: مقاله. نویسنده: ايومن ابوالفضل*. *شركت توزيع نيرو برق استان سمنان.

چگونه ظرفیت ترانسفورماتور مورد نیاز خود را تعیین نماییم؟ - پویا ...

18 ا کتبر 2017 ... براورد اصولی ظرفیت ترانسفورماتورها ضمن نیاز به محاسبه مقدار متوسط ... برای این
منظور در بخش مقاله ها اطلاعات کاملی برای علاقه مندان آورده شده است.

ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT) - پاورجام

مقالات برق ... ترانسفورماتورها جریان و ولتاژ (CTوPT)در اندازه گیری صنعتی کاربرد
زیادی دارند. ... دانلود : دانلود مقاله ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ (CT و PT).

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت - مقالات. ... قسمتهاي اصلي در ساختمان
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني عبارتند از: 1- هسته يك مدار مغناطيسي 2- سيم پيچ هاي
...

مقالات اراع شده در خصوص ترانسفورماتور درکنفرانس بین الملی برق ...

موضوعات پربازدید این انجمن : پیری روغن ترانس تجهیزات پست فشار قوی چرا
تجهیزات فشار قوی در موقع تعمیر بایستی... پست های سیار فشار قوی ...

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت

مهندسی برق قدرت - ترانسفورماتور قدرت - مقالات. ... قسمتهاي اصلي در ساختمان
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني عبارتند از: 1- هسته يك مدار مغناطيسي 2- سيم پيچ هاي
...

مقاله پایش وضعیت ترانسفورماتور قدرت با استفاده از روش تست غیر ...

بروز اشکال در عملکرد یک ترانس ممکن است باعث قطعی ناخواسته برق یک صنعت
بزرگ شده که این موضوع می تواند سبب تحمیل هزینه های گزاف گردد. بنابراین،
استفاده ...

اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بكارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي ...

عنوان: اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بكارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع.
نوع ارائه: مقاله. نویسنده: ايومن ابوالفضل*. *شركت توزيع نيرو برق استان سمنان.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان ﻋﺒﺎس داﻣﻦ اﻓﺸﺎن - سومین کنفرانس و نمایشگاه بین ...

ﺑﺮ. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ. وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮق ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ. ﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ. ﺗﻌﺪاد
.